Effects of Socially Responsible Procurement by the Dutch government in 2017-2018

Effects of Socially Responsible Procurement by the Dutch government in 2017-2018

Go to abstract

Samenvatting

De landelijke en decentrale overheden willen bij de aanschaf van producten, werken en diensten het milieu zo min mogelijk belasten. Ook willen ze de markt stimuleren om producten en diensten te leveren die minder belastend zijn voor het milieu. Verder willen ze zoveel mogelijk mensen met bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke beperkingen (‘met afstand tot de markt’) aan het werk krijgen. Dit heet Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). In 2017 en 2018 had deze manier van inkopen vaker effect, zowel voor het milieu als voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een overzicht van het RIVM. Door maatschappelijk verantwoord inkopen in 2017 en 2018 wordt er 5,9 Mton minder CO2 uitgestoten dan wanneer dat niet gebeurt. Dit is te vergelijken met de hoeveelheid die ongeveer 300.000 Nederlandse huishoudens elk jaar uitstoten. Ook is er 46.281 kilogram minder stikstofoxiden uitgestoten dan in de vorige onderzochte periode, 2015-2016. Voor fijnstof is dat 164.212 kilo minder. Daarnaast is 292 ton aan grondstoffen bespaard en is er 5 Mton aan CO2 gecompenseerd door bossen aan te planten. Verder is er 1203 fte aan werk gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en als stageplaats. Voor het onderzoek zijn vijftien productgroepen bekeken in zes clusters. Het gaat om: Transport, Energie, Kantoorfaciliteiten, Kantoorgebouwen, Grond-, weg- en waterbouw, en ICT-informatie communicatietechnologie. Deze productgroepen zijn gekozen, omdat daarbij het meeste effect van deze manier van inkopen wordt verwacht.

Abstract

The Dutch government aims at minimizing the environmental effects when purchasing products, works and services. Also, it wants to help people with physical or mental limitations getting a job. This is called Socially Responsible Procurement (SRP, in Dutch: MVI). In 2017-2018, this way of procurement has had increasing effects, both for the environment as for people at a distance to the labour market. This can be concluded from an analysis of RIVM.

In 2017 and 2018, 83 percent of the studied procurements paid attention to SRP. As a result, 5.9 megatonnes less CO2 have been emitted than would have been the case if no attention was paid to SRP. This is comparable to the emissions of about 300,000 Dutch households per year. In the period 2017-2018, 0.9 megatonnes CO2 more have been avoided than in the former study period, 2015-2016. Also, 46,281 kilograms less nitrogen oxides have been emitted and 164,212 kilograms less particulate matter. In addition, 292 tonnes of resources have been saved and 5 megatonnes CO2 have been compensated by planting forests. Furthermore, 1203 ftu of labour was realized for people at a distance to the job market.

For this study, fifteen ‘product groups’ have been analyzed in six clusters. These are: Transport, Energy, Office facilities, Office buildings, Ground engineering and hydraulic engineering, and ICT information technologies. These product groups were chosen because it is expected that they will show the largest effects of this way of procurement.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1910 kb