Effect of risk reducing measures on safety distance of LPG filling stations

Effect of risk reducing measures on safety distance of LPG filling stations

Go to abstract

Samenvatting

Auto’s die op autogas (LPG) rijden kunnen tanken bij LPG-tankstations. Vanwege de veiligheid moet er voldoende afstand zijn tussen een LPGtankstation en woningen in de buurt. Deze afstanden staan in de Revi (Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen) en zijn gebaseerd op berekeningen van het RIVM. Het RIVM heeft de afstanden tussen LPGtankstations en woningen nu opnieuw berekend. In dit onderzoek gaat het specifiek over een onderdeel daarvan: de veiligheid wanneer de tankauto’s de LPG-reservoirs op het station vullen.

Tot nu toe ging het RIVM bij de berekeningen uit van twee veiligheidsmaatregelen voor de tankauto’s die LPG vervoeren: een hittewerende coating en een verbeterde vulslang. De coating is een laag op de tank die de tankauto beschermt tegen brand. De verbeterde vulslang breekt minder snel als het LPG uit de tankauto wordt gepompt.

De kans op een ongeluk is kleiner wanneer een tankauto de twee maatregelen heeft ingevoerd, maar de maatregelen zijn niet verplicht. De afstanden zijn daarom berekend voor tankauto’s met en zonder de veiligheidsmaatregelen. Zo wordt duidelijk wat het effect is van de maatregelen op de afstand tussen een LPG-tankstation en woningen. Naar verwachting hebben de meeste Nederlandse LPG-tankauto’s de coating en verbeterde vulslang.

Uit de berekeningen blijkt dat de afstand tussen een LPG-tankstation en woningen groter moet zijn als een tankauto een van de twee of geen maatregelen heeft uitgevoerd. Zonder de maatregelen kunnen de afstanden meer dan twee keer zo groot zijn. Hoe groot deze afstand precies moet zijn, wordt bepaald door het aantal keren dat de LPGtankauto het LPG-reservoir op het tankstation bijvult.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bepaalt uiteindelijk welke afstanden in de Revi staan. Het RIVM raadt IenW aan om de afstanden die gebaseerd zijn op nieuwe berekeningen te gebruiken in de wet- en regelgeving. Een aanpassing van de wet- en regelgeving kan nodig zijn vanwege een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over veiligheidsmaatregelen bij LPG-tankauto’s. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van IenW gedaan.

Abstract

Cars that run on liquified petroleum gas (LPG) can fill up at LPG filling stations. For safety reasons, there must be sufficient distance between an LPG filling station and nearby homes. These distances are included in the Revi (Regulation on External Safety of Facilities) and based on RIVM calculations. RIVM has now recalculated the distances between LPG filling stations and homes. This study focuses specifically on the following aspect: safety when road tankers fill the LPG storage tanks at the filling station.

Until now, RIVM based its calculations on two safety measures for the road tankers that transport LPG: a heat-resistant coating and an improved filling hose. The coating is a layer that protects the tank of the road tanker against fire. The improved filling hose is less likely to break when the LPG is pumped from the road tanker at the filling station.

The risk of an accident is lower when a road tanker has introduced both safety measures, but these measures are not mandatory. The distances have therefore been calculated for road tankers with and without these safety measures, to indicate the effect of the measures on the distance between an LPG filling station and nearby homes. Most Dutch road tankers are expected to be equipped with the coating material and improved filling hose.

The calculations show that a larger distance between an LPG filling station and homes is needed if a road tanker has implemented just one or none of the measures. Without both measures, the distances could be more than twice as large. The exact distance is determined by the number of times the LPG road tanker is supplying the filling station with
LPG.

The Ministry of Infrastructure and Water Management ultimately decides which distances are included in the Revi. RIVM recommends the Ministry of Infrastructure and Water Management to use the distances that are based on the new calculations. Changing the fixed distances could be necessary due to a ruling of the European Court of Justice on safety measures for LPG road tankers. The study was carried out on behalf of the Ministry of Infrastructure and Water Management.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
663 kb