Go to abstract

Samenvatting

Sinds 2001 mag pluimveevlees in Nederland uitsluitend verkocht worden in een verpakking waar een waarschuwingsetiket op staat. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 81% van de consumenten dit etiket belangrijk vindt en dat 22% van plan is om de keukenhygiëne te verbeteren na het lezen van het etiket. Het RIVM adviseert daarom om dit etiket te behouden. Het doel van het waarschuwingsetiket is dat consumenten minder voedselinfecties oplopen door het vlees onder optimale condities naar huis te vervoeren, te bewaren en te bereiden. De waarschuwing op de verpakking luidt: 'Let op, geef schadelijke bacteriën geen kans. Zorg daarom dat deze bacteriën niet via de verpakking, uw handen of het keukengerei in uw eten terechtkomen. Maak dit vlees door en door gaar om deze bacteriën uit te schakelen'. Vlees van pluimvee is de belangrijkste oorzaak van de voedselinfecties die naar schatting 680.000 mensen jaarlijks in Nederland oplopen. Een belangrijke reden hiervoor is dat consumenten vaak geen optimale keukenhygiëne hanteren. Het advies is gebaseerd op een vragenlijst onder 514 consumenten. Respondenten die aangeven het etiket te lezen, rapporteren een iets betere keukenhygiëne dan respondenten die aangeven het etiket niet te lezen. Ruim 69% rapporteert een goede keukenhygiëne te hebben, ongeacht of zij aangeven het etiket te lezen. Vooral voor de 22% die aangeeft hun keukenhygiëne te willen verbeteren na het lezen van de waarschuwing, is het etiket zeer zinvol. Dit aantal is relatief laag omdat een groot deel van de respondenten aangeeft dat zij al een goede keukenhygiëne heeft. Of de 22% daadwerkelijk de keukenhygiëne gaat veranderen, moet nog nader worden onderzocht. Aanbevolen wordt te onderzoeken of een prominentere plek of een andere vormgeving van het etiket op de verpakking het effect ervan vergroot; het staat nu vaak op de achterkant van het product, bij de informatie over de voedingswaarde. Daarnaast kan overwogen worden om informatie toe te voegen over de juiste koelkasttemperatuur (4 0C). Veel respondenten geven aan dit niet te weten, maar het is momenteel geen verplichte informatie op het etiket.

Abstract

Since 2001, poultry in the Netherlands can only be sold in packaging containing a label with a warning message. Research of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) shows 81 percent of consumers feels this warning message is important, and 22 percent intend to improve their food-handling behavior after reading the warning message. The RIVM therefore recommends to maintain the warning message on the packaging of poultry. The purpose of this warning message is to reduce foodborne infections in consumers, by transporting, preparing, and storing poultry under optimal conditions.

The warning message on the packaging reads: 'Attention, give harmful bacteria no chance. Make sure these bacteria do not end up in your food through packages, your hands, or kitchen utensils. Make sure this meat is cooked thoroughly to eliminate these bacteria'. Poultry is the most important source of the foodborne infections that affect an estimated 680,000 people in the Netherlands on a yearly basis. An important reason is that consumers often do not practice safe food-handling.

This recommendation is based on a survey among 514 consumers. Respondents who indicated to read the warning message, report slightly better food-handling behavior compared to respondents who indicated not to read the warning message. Over 69 percent reported good foodhandling behavior, irrespective of whether they indicated to read the warning message. Especially for the 22 percent intending to improve their food-handling behavior after reading the warning message, it is very useful. This is a relatively low number due to the fact that a large part of the respondents already report good food-handling behavior. Whether this 22 percent will actually change their food-handling behavior, has yet to be explored further.

Investigating whether a more prominent placement on the package or a different design of the warning message can enhance its effect, is recommended. Currently, the warning message is often on the backside of package, next to the nutritional information. Furthermore it can be considered to add information about the right refrigerator temperature (4 0C). Many respondents indicated they are not to be aware of this, but it is currently not mandatory information on the warning message.

Resterend

Grootte
938KB