Go to abstract

Samenvatting

Er zijn diverse op aanbod en spreiding van voorzieningen gerichte en juridische maatregelen, en enkele economische en communicatieve maatregelen buiten het volksgezondheidsdomein die de (determinanten van) gezondheid van de bevolking kunnen beinvloeden. Een deel van deze maatregelen is nog niet, of slechts op kleine schaal, in Nederland ingevoerd en kan bij invoering potentieel gezondheidswinst opleveren. Dit blijkt uit een verkennende literatuurstudie van het RIVM waarin onderzocht is wat het effect is van maatregelen buiten het volksgezondheidsdomein op de gezondheid van de bevolking. Van de meeste onderzochte maatregelen is de effectiviteit onvoldoende bekend. Dit komt omdat het niet onderzocht is of omdat de bewijslast voor effectiviteit inconsistent is. Veel kennis over effectiviteit komt uit het buitenland en het is nog onvoldoende bekend in hoeverre deze maatregelen ook in Nederland werkzaam zijn. Dit vergt dus nader onderzoek. Gezondheid wordt beinvloed door veel verschillende factoren, zoals omgevingskenmerken of economische en technologische ontwikkelingen, die buiten de scope van het volksgezondheidsbeleid vallen. Beleidsmaatregelen van andere sectoren kunnen daarom indirect een potentieel positief of negatief effect hebben op de gezondheid. Deze studie geeft geen inzicht in de relatieve bijdrage van de beleidsmaatregelen op gezondheid, omdat dit afhangt van de grootte van de effecten en de relatie tussen de determinant en gezondheid, maar het biedt wel inzicht in kansrijke samenwerkingsverbanden tussen de sector volksgezondheid en andere beleidssectoren die van invloed zijn op de gezondheid.

Abstract

Several provisional, legal and some economical and communicative measures can potentially improve (determinants of) the health of the population. Some of these measures are not yet, or only partly conducted in the Netherlands. Large-scale introduction may lead to health benefit. This is the conclusion of an explorative literature study of the RIVM investigating the effects of policy measures outside the public health arena on the health of the population. However, for most of these measures, the evidence for effectiveness is lacking or inconsistent. Knowledge on effectiveness often derives from international studies and it is unknown to what extent policy measures in other countries are also effective in the Netherlands. Hence, more research is needed. Health is determined by many different factors outside the public health domain, such as environmental factors or economical or technological developments. Policy measures of other policy domains can therefore indirectly have a potential beneficial or harmful effect on the public health. This explorative literature study shows that several provisional, legal and some economical and communicative measures can affect (determinants of) the health of the population. The present study does not provide information on the extent of the impact of policy measures on health, because that depends on the size of the effect and the association between determinant and health. However, it does provide understanding of promising collaboration between the public health domain and other policy domains that have an impact on health.

Resterend

Grootte
625KB