Go to abstract

Samenvatting

Betere informatie over ammoniakemissies De berekende ammoniakemissies in Nederland blijven dalen. Wel blijkt voor de periode 1990-2013 dat de totale emissie van ammoniak hoger is dan eerder gerapporteerd. De ammoniakemissies kunnen dankzij betere waarnemingen nauwkeuriger worden berekend en een aantal nieuwe bronnen zijn toegevoegd. De emissies van stikstofoxiden, zwaveldioxiden en niet methaan vluchtige organische stoffen blijven licht dalen. RIVM verzamelt en rapporteert de emissiecijfers samen met partnerinstituten in het project Emissieregistratie. Nieuwe onderzoeksresultaten Op basis van nieuw onderzoek konden bepaalde emissiefactoren voor ammoniak nauwkeuriger worden berekend. Zo is geconstateerd dat er per varken meer ammoniak wordt uitgestoten dan eerder verondersteld. Daarnaast blijkt de mest die over het land wordt verspreid meer stikstof te bevatten, waardoor er meer ammoniak vrijkomt. Verder is berekend dat de bijdrage van wegverkeer aan de ammoniakuitstoot in Nederland hoger is dan eerder gerapporteerd. Eén van de bronnen die volgens internationale voorschriften (EMEP Guidebook 2013) nu is meegenomen in de berekeningen, is de uitstoot van ammoniak door gewassen terwijl ze rijpen ('gewasafrijping') en na de oogst ('gewasresten'). Hetzelfde geldt voor de ammoniak die vrijkomt bij het gebruik van compost (zoals van gft-afval) en het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het RIVM verzamelt en analyseert de cijfers. Behalve bovengenoemde stoffen gaat het om de uitstoot van koolmonoxide, fijn stof, zware metalen en persistente organische stoffen. De uitstoot van al deze stoffen is tussen 1990 en 2013 gedaald. Dit komt vooral door schonere auto's en brandstoffen en door emissiebeperkende maatregelen in de industrie.

Abstract

Better information on ammonia emissions Calculated ammonia emissions in the Netherlands are still declining over time. However as a result of new research ammonia emissions can be calculated more accurate. This shows that over the whole period 1990- 2013 these emissions are higher than previously assumed. Emissions of nitrogen oxides, sulphur dioxides and non-methane volatile organic compounds continue to decrease slightly. RIVM collects together with partner institutes these data within the Dutch Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). New research results Based on new research specific emission factors for ammonia could be calculated more precisely. For example, it is determined that the ammonia emission per pig is higher than previously known. Manure that is applied contains more nitrogen, resulting in higher ammonia emissions. Furthermore, road traffic emissions are considered to be higher than previously assumed. In addition, following international guidelines (EMEP Guidebook 2013) emissions from new sources have been included, such as from ripening of crops and from crop residues left on the field. The same holds for ammonia, that is emitted from the application of compost and sewage sludge to soils. RIVM collects and reports these data. Besides above-mentioned substances, emissions of carbon monoxide, particulate matter (PM10), heavy metals and persistent organic pollutants (POPs) have been reported. The emissions of all substances have decreased during the 1990 - 2013 period. The downward trend may in particular be attributed to cleaner fuels, cleaner car engines and to emission reductions in industry.

Overig

Grootte
5.63MB