Go to abstract

Samenvatting

In 2009 voldeed Nederland aan de Europese verplichting om jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en in voeding te meten. Volgens het Euratom-verdrag uit 1957 zijn alle lidstaten van de Europese Unie verplicht deze metingen jaarlijks te verrichten. Sinds 2000 bevat Euratom aanbevelingen om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren, maar lidstaten zijn niet verplicht deze na te leven. In 2009 heeft Nederland voor het eerst ook strontium-90 bepaald in een gemengd voedselpakket, waarmee aan al deze aanbevelingen is voldaan.

Het RIVM rapporteert namens Nederland over radioactiviteit in het milieu aan de Europese Unie. Deze informatie levert bovendien achtergrondwaarden, oftewel hoeveelheden radioactiviteit die onder normale omstandigheden aanwezig zijn. Deze waarden kunnen bijvoorbeeld bij calamiteiten of rampen als referentie dienen.

De metingen in lucht en omgeving lieten een normaal beeld zien. De depositie van polonium-210 is het hoogst sinds 1993, en ongeveer even hoog als in 2008. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk zijn duidelijk beneden de Europese limieten voor consumptie en export.

In het oppervlaktewater ligt de activiteitsconcentratie op een aantal locaties boven de streefwaarden uit de Vierde Nota waterhuishouding (1998). De overschrijdingen zijn echter zodanig dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Streefwaarden zijn waarden die bij voorkeur niet overschreden mogen worden, maar het zijn geen limieten.

Abstract

In 2009 the Netherlands fulfilled the European obligation to annually measure radioactivity in the environment and in food. According to the Euratom Treaty of 1957, all Member States of the European Union are obliged to perform these measurements each year. Euratom has provided guidelines for performing the measurements uniformly since 2000. However, Member States are not obliged to comply with these recommended guidelines. In the Netherlands, in 2009 strontium-90 was also determined (for the first time) in a mixed food package for which the above recommendations had been fulfilled.

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports on behalf of the Netherlands to the European Union about radioactivity in the environment. Moreover, this information provides background values and/or amounts of radioactivity that are present under normal circumstances. These background values can be used as reference values, for instance, during a disaster.

The measurements in the air and environment showed normal levels. The deposition of polonium-210 showed the highest level since 1993, and approximately the same level as in 2008. Radioactivity levels in food and milk were well below the export and consumption limits set by the European Union.

The activity concentration in surface water was in some locations above the target values from the Vierde Nota waterhuishouding (1998). However, these exceeded values do not pose a threat to public health. Target values are values that should preferably not be exceeded but they are not limits as such.

Overig

Grootte
3.72MB