Go to abstract

Samenvatting

In 2011 voldeed Nederland aan de Europese verplichting om jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en in voeding te meten. Volgens het Euratom-verdrag uit 1957 zijn alle lidstaten van de Europese Unie verplicht deze metingen jaarlijks te verrichten. Nederland voert daarbij de aanbevelingen uit die in 2000 zijn opgesteld om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren. De metingen leveren achtergrondwaarden op, oftewel radioactiviteitsniveaus die onder normale omstandigheden aanwezig zijn. Deze waarden kunnen bijvoorbeeld bij calamiteiten of rampen als referentie dienen. Het RIVM rapporteert namens Nederland over radioactiviteit in het milieu aan de Europese Unie. Radioactiviteit gedurende twee radiologische incidenten In 2011 vonden twee radiologische incidenten plaats waarna in Nederland radionucliden te meten waren. Van 18 maart tot en met 10 juni zijn radionucliden aangetroffen die afkomstig waren van het incident met de nucleaire installatie bij Fukushima (Japan), en van 3 tot 11 november afkomstig van een incident bij een instituut voor medische isotopen in Budapest (Hongarije). De niveaus van radionucliden die in Nederland als gevolg van deze incidenten zijn aangetoond, waren zeer laag en vormen geen risico voor de volksgezondheid. Radioactiviteit in lucht, voedsel en melk De metingen in lucht en omgeving lieten een normaal beeld zien, dat niet verschilde van voorgaande jaren. De depositie van polonium-210 is het hoogst sinds 1993, de aangetroffen radioactiviteitsniveaus zijn echter niet schadelijk voor de volksgezondheid. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk liggen net als in voorgaande jaren duidelijk onder de Europese limieten die zijn opgesteld voor consumptie en export, op één monster na. Van de 231 monsters wild en gevogelte bevatte één monster wild zwijn (van januari 2011) 1,4 keer meer cesium-137 dan de gestelde limiet. Radioactiviteit in oppervlaktewater In het oppervlaktewater liggen de radioactiviteitsniveaus op een aantal locaties boven de streefwaarden die in de Vierde Nota waterhuishouding (1998) zijn bepaald. De overschrijdingen zijn echter zodanig dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Voor oppervlaktewater bestaan er geen limieten voor radioactieve stoffen, waarop wordt toegezien en gehandhaafd. Wel zijn er streefwaarden, die bij voorkeur niet overschreden mogen worden.

Abstract

In 2011 the Netherlands fulfilled the European obligation to annually measure radioactivity in the environment and in food. According to the Euratom Treaty of 1957, all Member States of the European Union are obliged to perform these measurements each year. In addition the Netherlands complies with the guidelines established in 2000 for performing the measurements uniformly.

The measurements provide background values of radioactivity that are present under normal circumstances. These background values can be used as reference values, for instance, during a disaster. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports on behalf of the Netherlands to the European Union about radioactivity in the environment.

Radioactivity during two radiological incidents
In 2011 two radiological incidents occurred which could be detected in the Netherlands. Radionuclides originating from the incident at the nuclear site at Fukushima (Japan) were detected from 18 March until 10 June and radionuclides originating from an incident at an institute for medical isotopes in Budapest (Hungary) were detected from 3 until 11 November. The levels of radionuclides measured in the Netherlands as a result of these incidents were very low and do not pose a threat to public health.

Radioactivity in air, food and milk
Except for the measurements during these two radiological incidents, measurements in the air and environment showed normal levels, which are within the range of previous years. The deposition of polonium-210 showed the highest level since 1993, but this level does not pose a threat to public health. Radioactivity levels in food and milk were well below the export and consumption limits set by the European Union, except for one sample. Of 231 samples game and poultry one sample of boar (originating from the Netherlands in January 2011) contained 1.4 times more cesium-137 than the set limit.

Radioactivity in surface water
In some locations, the radioactivity levels in surface water were above the target values set by the Vierde Nota waterhuishouding (1998). However, these levels do not pose a threat to public health. Target values should preferably not be exceeded, but they are not limits as such.

Resterend

Grootte
3.81MB