Radioactiviteit in het Nederlandse milieu : Resultaten in 2015

Radioactiviteit in het Nederlandse milieu : Resultaten in 2015

Go to abstract

Samenvatting

In 2015 voldeed Nederland aan de Europese verplichting om jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en in voeding te meten. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn volgens het Euratom-verdrag uit 1957 verplicht deze metingen jaarlijks te verrichten. Nederland volgt daarbij de aanbevelingen die in 2000 zijn opgesteld om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren. De metingen leveren achtergrondwaarden op, ofwel radioactiviteitsniveaus, die onder normale omstandigheden aanwezig zijn. Deze waarden kunnen bij bijvoorbeeld calamiteiten of rampen als referentie dienen. Het RIVM rapporteert namens Nederland aan de Europese Unie over radioactiviteit in het milieu. Radioactiviteit in lucht, voedsel, melk, gras en veevoer De radioactiviteitsniveaus in lucht laten een normaal beeld zien dat niet verschilt van voorgaande jaren. De niveaus in voedsel en melk liggen net als in voorgaande jaren duidelijk onder de Europese limieten die zijn opgesteld voor consumptie en export. Ook de radioactiviteitsniveaus in gras en veevoer laten een normaal beeld zien. Radioactiviteit in oppervlaktewater, zeewater en drinkwater De radioactiviteitsniveaus in oppervlaktewater en zeewater verschillen niet van voorgaande jaren. In ongezuiverd water voor de drinkwaterproductie liggen de niveaus meestal onder de zogeheten screeningswaarden (boven deze waarden moet nader onderzoek worden uitgevoerd). Een uitzondering daarop zijn 19 monsters ongezuiverd water (5 procent van het totale aantal) waarbij licht verhoogde niveaus zijn gemeten. Deze verhogingen zijn zodanig laag dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Aanvullend onderzoek naar deze licht verhoogde niveaus toonde aan dat de niveaus in het gezuiverde drinkwater ruim onder de screeningswaarden lagen. In 2015 is een meetcampagne uitgevoerd om het radongehalte in Nederlands drinkwater te bepalen. Het radongehalte in Nederland bevindt zich op een laag en constant niveau.

Abstract

In 2015 the Netherlands fulfilled the European obligation to annually measure radioactivity in the environment and in food. All Member States of the European Union are required to perform these measurements each year under the terms of the Euratom Treaty of 1957. The Netherlands complied with the recommendations, as established in 2000, to perform these measurements in a uniform manner. On behalf of the competent authorities in the Netherlands, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports to the European Commission on radioactivity in the environment.

The measurements represent the background values for radioactivity that are present under normal circumstances. They can be used as reference values, for instance, during a nuclear emergency.

Radioactivity in air, food, milk, grass and feed
Radioactivity levels in the air were normal, i.e. within the range of previous years. Radioactivity levels in food and milk were well below the export and consumption limits set by European legislation. Radioactivity levels in grass and feed were normal.

Radioactivity in surface water, seawater and drinking water
Radioactivity levels in surface water and seawater were within the range of previous years. Radioactivity levels in untreated water for drinking water production were well below the screening levels above which further investigation should be carried out, with the exception of 19 samples of untreated water (5% of the total number), which were slightly elevated. These measured radioactivity levels do not pose a threat to public health. Additional investigation into these slightly elevated levels revealed that the radioactivity levels in associated finished drinking water were well below the screening levels.

In 2015, a survey was carried out to determine radon levels in Dutch drinking water. The radon levels in Dutch drinking water are at a constant and low level.

Overig

Grootte
6.46MB