Enzymen in consumentenproducten. Een inventarisatie van non-food producten, wetgeving, gevaarseigenschappen en overwegingen voor risicobeoordeling

Enzymen in consumentenproducten. Een inventarisatie van non-food producten, wetgeving, gevaarseigenschappen en overwegingen voor risicobeoordeling

Go to abstract

Samenvatting

Enzymen worden steeds vaker toegevoegd aan producten voor consumenten, zoals schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Dit wordt gedaan om bijvoorbeeld vuil of vlekken op te lossen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) wil weten of het gebruik van enzymen veilig is, vooral in nieuwe soorten producten. Het RIVM heeft daarom een overzicht gemaakt van de producten waar ze in zitten en welke wetten daarvoor gelden. Ook is gekeken of het mogelijk is om te bepalen of het gebruik veilig is.

Het overzicht maakt duidelijk dat er onvoldoende informatie beschikbaar is over de hoeveelheid enzymen in bepaalde producten en welke hoeveelheid voor specifieke enzymen veilig is. Ook is niet duidelijk in welke mate consumenten aan enzymen blootstaan. Daardoor is er ook niet genoeg informatie om te kunnen beoordelen of het gebruik van producten met enzymen veilig is. Dit onderzoek helpt om aanbevelingen te doen voor een toekomstige evaluatie van enzymen in producten voor consumenten.

In ons marktonderzoek zijn er 184 schoonmaakproducten met enzymen gevonden, 46 producten voor persoonlijke verzorging, 12 veterinaire hygieneproducten en 2 huisdierverzorgingsproducten. De producten vallen onder verschillende wetten, zoals voor persoonlijke verzorgingsproducten of voor schoonmaakmiddelen. Het gebruikte type enzymen en de hoeveelheid stonden meestal niet op de verpakking vermeld. Ook bleek uit een enquete onder producenten dat de meeste hun enzymenconcentraties niet konden delen. Wel verwachten ze in de toekomst meer enzymen te gaan gebruiken.

Het belangrijkste effect op de gezondheid dat enzymen kunnen veroorzaken is sensibilisatie van de luchtwegen. Dit effect kan bijvoorbeeld ontstaan als consumenten bij het gebruik van sprays via de lucht aan enzymen worden blootgesteld.

Het RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van de NVWA. Het is een vervolg op de eerdere studie naar microbiele reinigingsmiddelen.

Abstract

Enzymes are increasingly being added to consumer products such as cleaning products and personal care products. This is done to dissolve dirt or stains, for example. The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) wants to know whether the use of enzymes is safe, especially in new types of products. RIVM has therefore made an overview of the products containing them and which regulatory frameworks apply to them. It was also examined whether it is possible to assess whether the use is safe.

The overview makes it clear that there is insufficient information available about the amount of enzymes in certain products and about the amount that is safe for specific enzymes. It is also not clear to what extent consumers are exposed to enzymes. As a result, there is not enough information to assess whether the use of products containing enzymes is safe. This research helps to make recommendations for future evaluation of enzymes in consumer products.

The inventory identified 184 cleaning products, 46 personal care products, 12 veterinary hygiene products and 2 pet care products containing enzymes. The products are subject to various regulatory frameworks, such as for personal care products or for cleaning products. The type of enzymes used and the amount were usually not stated on the packaging. In addition, a survey among manufacturers showed that most would not share their product enzyme concentrations. They do expect to use more enzymes in the future.

The main health effect that enzymes can cause is respiratory sensitisation. This effect can arise, for example, if consumers are exposed to enzymes through air when using sprays.

RIVM conducted this study on behalf of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA). It is a follow-up to the earlier study into microbial cleaning products.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM