EURL-Salmonella ringonderzoek typering 2018

EURL-Salmonella ringonderzoek typering 2018

Go to abstract

Samenvatting

De Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de 28 Europese lidstaten scoorden in 2018 goed bij de kwaliteitscontrole op Salmonellatypering. Uit de analyse van alle NRL's als groep bleek dat de laboratoria aan 97 procent van de geteste stammen de juiste naam konden geven. Twaalf laboratoria hebben, behalve de standaardtoets (serotypering) op Salmonella, extra typeringen op DNA-niveau uitgevoerd met behulp van de zogeheten PFGE-typering (Pulsed Field Gel Electroforese). Deze preciezere typering kan soms nodig zijn om de bron van een besmetting op te sporen. Om de kwaliteit ervan te toetsen moeten de laboratoria elf extra stammen met deze methode typeren. Tien van de twaalf deelnemende laboratoria waren daartoe in staat. Sinds 1992 zijn de NRL's van de Europese lidstaten verplicht om deel te nemen aan jaarlijkse kwaliteitstoetsen, die bestaan uit zogeheten ringonderzoeken voor Salmonella. Elke lidstaat wijst een laboratorium aan, het Nationale Referentie Laboratorium (NRL). Deze NRL is namens dat land verantwoordelijk om Salmonella in monsters van levensmiddelen of dieren aan te tonen en te typeren. Om te controleren of de laboratoria hun werk goed uitvoeren moeten zij onder andere twintig Salmonella-stammen op juiste wijze identificeren. Soms doen ook landen van buiten de Europese Unie vrijwillig mee. In 2018 waren dat de EU-kandidaat-lidstaten Albanië, Republiek NoordMacedonië en Servië, de European Free Trade Association (EFTA)-landen IJsland, Noorwegen en Zwitserland, en Israël. De organisatie van het jaarlijkse ringonderzoek Salmonella-typering is in handen van het Europese Unie Referentie Laboratorium voor Salmonella (EURL-Salmonella). Dit laboratorium is ondergebracht bij het RIVM in Nederland.

Abstract

The National Reference Laboratories (NRLs) of all 28 European Union (EU) Member States performed well in the 2018 quality control test on Salmonella typing. Overall, the EU-NRLs were able to assign the correct name to 97% of the strains tested.

In addition to the standard method for typing Salmonella (serotyping), twelve laboratories performed typing at DNA level using Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE). This more detailed typing method is sometimes needed to trace the source of a contamination. For quality control, participants received another eleven strains of Salmonella to be tested by this method. Ten of the twelve participating laboratories were suitably equipped to use the PFGE method.

Since 1992, the NRLs of the EU Member States are obliged to participate in annual quality control tests which consist of Proficiency Tests (PTs) on Salmonella. Each Member State designates a specific laboratory within their national boundaries to be responsible for the detection and identification of Salmonella strains in animals and/or food products. These laboratories are referred to as the National Reference Laboratories (NRLs). The performance of these NRLs in Salmonella typing is assessed annually by testing their ability to identify 20 Salmonella strains.

NRLs from countries outside the European Union occasionally participate in these tests on a voluntary basis. The EU-candidate-countries Albania, Republic of North Macedonia and Serbia, EFTA countries Iceland, Norway and Switzerland, and Israel took part in the 2018 assessment.

The annual Proficiency Test on Salmonella typing is organised by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURLSalmonella). The EURL-Salmonella is located at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2532 kb