Evaluation of support made available for the Healthy Schools programme. Round 2021, 2021–2022 school year

Evaluation of support made available for the Healthy Schools programme. Round 2021, 2021–2022 school year

Go to abstract

Samenvatting

Gezonde School helpt om een gezonde leefstijl op scholen in Nederland vanzelfsprekend te maken. De scholen kiezen zelf aan welk thema zij willen werken. Elk jaar kunnen zij daarvoor ook financiële en praktische begeleiding aanvragen. Dat kan voor de thema’s ‘Bewegen en sport’, ‘Voeding’, ‘Welbevinden’ en ‘Roken, alcohol- en drugspreventie’. Voor het basisonderwijs zijn ook de thema’s ‘Milieu en natuur’ en ‘Fysieke veiligheid’ beschikbaar.

Gezonde School is er voor alle scholen in Nederland in het basis, speciaal en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Elk jaar kunnen 550 scholen deelnemen aan het ondersteuningsaanbod. Een school krijgt dan 10 uur advies en begeleiding van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Daarnaast wordt de school geleerd om te werken aan een gezonde leefstijl op school en in de lessen. Ook is er aandacht voor gezondheid in het schoolbeleid en omgeving van de school. Scholen krijgen hiervoor 3.000,- euro.

Het RIVM evalueert elk jaar het ondersteuningsaanbod. Scholen blijken behoefte te hebben aan de financiële en praktische ondersteuning. Ze kunnen daarmee aandacht geven aan de thema’s die zij naast het reguliere onderwijs belangrijk vinden. In het schooljaar 2021-2022 voldeden 517 scholen aan de voorwaarden. Van hen was driekwart een basisschool. De deelnemende scholen kozen het meest voor de thema’s ‘Voeding’, ‘Bewegen en sport’ en ‘Welbevinden’. In het voortgezet onderwijs is vaker gekozen voor het thema ‘Roken, alcohol- en drugspreventie’ in plaats van ‘Bewegen en sport’; in het middelbaar beroepsonderwijs was meer behoefte aan het thema ‘Welbevinden’.

Ruim driekwart van de scholen heeft van het budget Gezonde School-activiteiten gekocht, zoals lespakketten. Ruim de helft van de scholen gebruikte het voor de personeelskosten van degene die de Gezonde School-activiteiten coördineert. Meer dan 70 procent van de scholen heeft aandacht voor het gekozen thema vastgelegd in het beleid van de school. 89 procent van de deelnemende scholen was tevreden of zeer tevreden over het advies en de ondersteuning van de Gezonde School-adviseur van de GGD.

Abstract

The aim of the Healthy Schools programme is to help promote a healthy lifestyle as self-evident in Dutch schools. Schools are free to decide for themselves which theme to work on. To help them with this, they can apply for financial and practical support each year. The themes covered by the programme are ‘Exercise and sport’, ‘Nutrition’, ‘Well-being’ and ‘Smoking, alcohol and drug prevention’. Primary schools can work with the themes ‘Environment and nature’ and ‘Physical safety’ as well.

Healthy Schools is available for all Dutch schools in primary, special, secondary and secondary vocational education. The programme accepts applications for support from 550 schools each year. Schools that submit a successful application receive 10 hours of advice and support from a Healthy Schools adviser employed by the Municipal Public Health Service (GGD). In addition, schools receive training on how to encourage a healthy lifestyle at school and in class. Attention is also paid to promoting health in the school’s policies and surroundings. Each school is allocated a budget of 3,000 euros for this.

RIVM evaluates the support offer on an annual basis. This has revealed that schools need the aforementioned financial and practical support, as it allows them to teach pupils about themes that matter to the schools in addition to the regular curriculum. At the end of the 2021–2022 school year, 517 of the 550 schools met alle the conditions of the support offer. Three-quarters of these were primary schools. The most popular themes among participating schools were ‘Nutrition’, ‘Exercise and sport’ and ‘Well-being’. Secondary schools often preferred ‘Smoking, alcohol and drug prevention’ over ‘Exercise and sport’, whereas secondary vocational education institutions were more likely to opt for ‘Well-being’.

More than three-quarters of the schools used the budget to procure Healthy Schools activities, such as teaching packages. More than half of the schools used it to pay a salary to the person coordinating the Healthy Schools activities. More than 70 per cent of schools incorporated the chosen theme into school policy. Of the participating schools, 89 per cent were either satisfied or very satisfied with the advice and support they received from the GGD’s Healthy Schools adviser.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1034 kb