Evaluation SPR 2015-2018

Evaluation SPR 2015-2018

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM voert vooral opdrachten uit van de overheid. Daarnaast heeft het zelf geld om wetenschappelijk innovatief onderzoek te doen, het Strategisch Programma RIVM (SPR). Dit programma heeft drie hoofddoelen: de positie van het RIVM in het wetenschappelijk veld behouden of versterken, ervoor zorgen dat we de kennis in huis hebben om in de toekomst opdrachten te kunnen uitvoeren, en onderzoek doen naar toekomstige maatschappelijke vragen die voor het instituut relevant zijn.

SPR wordt telkens voor vier jaar opgezet en na afloop door het RIVM geëvalueerd. Dit rapport gaat over SPR 2015-2018. Uit de evaluatie blijkt dat de SPR-onderzoeken in deze ronde aan alle drie de hoofdoelen hebben bijgedragen. De mate waarin verschilde per thema en project.

Elke vier jaar worden er een aantal thema’s gekozen die aansluiten bij de maatschappelijke opgaven waar het RIVM voor staat en de doelen van SPR. Twee voorbeelden van de thema’s in deze ronde zijn: beter kunnen communiceren over risico’s, en ervoor zorgen dat beleidsmakers de onderzoeksresultaten beter kunnen gebruiken.

De resultaten hebben dit keer ook andere vormen gekregen dan wetenschappelijke publicaties, zoals databases, factsheets, innovaties, en nieuwe methoden. Hierdoor zijn er minder wetenschappelijke publicaties verschenen dan in eerdere rondes. De kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties was goed.

Uit de evaluatie komt het advies om de resultaten van de projecten en opgedane kennis beter over te dragen aan andere medewerkers binnen het RIVM. Dan kunnen ze ook op de lange termijn worden gebruikt.

Abstract

Most of RIVM’s work is commissioned by the government. In addition, it has funds of its own to carry out innovative scientific research: the Strategic Programme RIVM (SPR). This programme has three main goals: maintaining or strengthening RIVM’s position in the field of science, ensuring that we have the knowledge to carry out assignments in future, and carrying out research into issues of importance to society in future that are relevant for the institute.

The SPR is funded for recurring periods of four years and evaluated by RIVM afterwards. This report is about the 2015-2018 SPR. The evaluation indicates that the SPR research activities in this round have contributed to all three of the main goals. The degree to which they did so differed per theme and per project.

Every four years, a number of themes are chosen that are in line with the societal challenges facing RIVM and the goals of SPR. Two examples of the themes in this round are: being able to communicate more effectively regarding risks, and ensuring that policymakers can make better use of the research results.

This time, the results also took other forms than scientific publications, including databases, fact sheets, innovations, and new methods. As a result, fewer scientific publications appeared than in previous rounds. The quality of the scientific publications was good.

The evaluation also led to the recommendation to transfer the results of the projects and the knowledge acquired more effectively to other employees within RIVM. This will help ensure their long-term usefulness.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1174 kb