Go to abstract

Samenvatting

Na de publicatie van VTV-1997 is een evaluatie verricht. Een evaluatie van het proces, maar ook van het product. Hiertoe zijn alle presentaties en publicaties over/naar aanleiding van VTV-1997 geinventariseerd. Tevens heeft een ieder die heeft meegewerkt een vragenlijst ontvangen, waarin werd gevraagd naar hun mening over VTV-1997 en suggesties voor een VTV-2001. Het Ministerie van VWS voert zelf een evaluatie uit, die afzonderlijk gepubliceerd zal worden. Daarom vormt de reactie van de opdrachtgever geen onderdeel van de resultaten die hier zijn weergegeven. Geconcludeerd kan worden dat de reacties op VTV-1997 in het algemeen positief zijn, zowel ten aanzien van het proces als het product. VTV-1997 zou vooral goed bruikbaar zijn bij de voorbereiding van nieuw beleid. Om de bruikbaarheid verder te vergroten, zou het rapport nog beter kunnen aansluiten bij de hoofdpunten van het beleid van VWS. Om VTV beter bruikbaar te maken als instrument ter evaluatie van lopend beleid, zouden er meer kwantitatieve beleidsdoelen moeten worden geformuleerd. Om een goed overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse volksgezondheid te houden, wordt aanbevolen een exercitie als VTV regelmatig te herhalen. Zowel procedureel als inhoudelijk zijn suggesties gedaan voor de invulling van VTV-2001. Gesuggereerd wordt om naast een 4-jaarlijkse samenvatting, de onderbouwende, wetenschappelijke achtergrondinformatie meer continu te publiceren in plaats van een hele serie themarapporten tegelijkertijd. Overwogen dient te worden om de deelrapportages dan meer toe te spitsen op het werkveld van de verschillende directies bij VWS. Naast een beperkte actualisering en een verdieping op onderdelen van VTV-1997 zou in VTV-2001 ook overwogen moeten worden om in afstemming met anderen in te gaan op nieuwe thema's op het terrein van de zorg (organisatie, personele inzet, kwaliteit, spreiding, toegankelijkheid, doelmatigheid e.d.) en Nederland in internationaal perspectief te plaatsen.

Abstract

After publication of PHSF 1997 an evaluation was carried out. Both the process and the product were evaluated. An inventory was drawn up of all presentations and publications resulting from PHSF 1997. Besides this, all those who co-operated in the production of PHSF 1997 have received a questionnaire asking for their opinions on PHSF 1997 and suggestions for PHSF 2001. Since the Ministry of Health, Welfare and Sport will carry out its own evaluation, which will be published separately, their reactions are not part of the results described here. The conclusion is that both the PHSF 1997 process and product have been appreciated. In particular, it should be useful for preparing new health policy. To increase its usefulness, the report will have to be better attuned to the main policy issues of the Ministry of Health, Welfare and Sport. To turn PHSF into a better instrument for evaluation of current policy, more quantitative policy goals should be defined. A project like PHSF should be repeated regularly in order to provide continuous information on the developments in Dutch public health and health care. Suggestions were made for both the process and content of PHSF 2001. Besides publishing the summary report every four years, it has been suggested to publish the underpinning, scientific background information on a more continuous basis instead of a total series of theme reports all at once. One may consider focusing the underlying background reports on the areas of activity of the different Ministerial secretariats. Next to an update and deepening as regards topics already worked out in PHSF 1997, it has been suggested to examine new themes in the field of health care such as organization, the need for personnel, quality, distribution, accessibility and efficiency. In addition, placing the Netherlands in an international perspective is recommended.

Overig

Grootte
0MB