Go to abstract

Samenvatting

Deze rapportage evalueert het Climate Change Initiative dat President Bush op 14 februari 2002 heeft gepresenteerd. Dit Initiatief beoogt de broeikasgasintensiteit van de Amerikaanse economie tussen 2002 en 2012 met 18 procent te verminderen. Deze beleidsambitie valt als zeer bescheiden te typeren, zowel in vergelijk met historische trends als met de basisprojecties voor broeikasgasemissies voor de komende 10 jaar. Het zal zeker niet leiden tot een daling van de emissies, integendeel, de broeikasgasemissies voor de VS zullen in 2012 naar verwachting 32 procent boven het niveau van 1990 uitkomen. Dit ligt ver boven het oorspronkelijke Kyoto doel voor de VS van -7 procent in 2010. De inspanning van het Bush Initiative ligt ook aanzienlijk onder de inspanningen van de EU, Japan en Canada in het kader van the Kyoto Protocol. Tegelijkertijd bestaan er grote risico's dat het bescheiden Amerikaanse beleidsdoel niet wordt gehaald, vooral wanneer er in tijd van economische tegenspoed minder draagvlak is voor klimaatbeleid en door het vrijwillige karakter van het Bush Initiative en het ontbreken van een nalevingregime of heldere regels omtrent de deelname van het bedrijfsleven. Het Bush Climate Change Initiative propageert het gebruik van intensiteitdoelstellingen voor internationaal klimaatbeleid na de eerste Kyoto periode maar hieraan zijn ernstige tekortkomingen verbonden. Deze betreffen met name de fundamentele onzekerheden omtrent de milieu-effectiviteit en het gebruik in internationaal klimaatbeleid. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat dit gebruik tot een aanzienlijke vertraging van de mondiale emissiedaling zal leiden waardoor het EU doel van stabilisatie van broeikasgasconcentraties onder een verdubbeling van preindustriele niveaus onhaalbaar zal worden. De conclusie is dat the Bush Initiative geen geloofwaardig alternatief is voor het Kyoto Protocol als basis voor een effectief en acceptabel klimaatregime ten behoeve van het hoofddoel van de Klimaatconventie. Tegelijkertijd is het Bush Climate Change Initiative vooral van politieke betekenis omdat het Initiatief het klimaatprobleem onderkent en het lange termijn doel van de Klimaatconventie onderstreept. Het vooruitzicht voor deelname van de VS aan een mondiaal klimaatregime wordt daardoor verbeterd.

Abstract

This report evaluates the Climate Change Initiative as presented by President Bush on February 14, 2002. The President's proposal aims to reduce the greenhouse gas intensity of the US economy by 18 per cent between 2002 and 2012. This policy target can be regarded as being very modest, when compared to historical trends and projected baseline developments. It will not prevent US emissions from rising and in fact, the proposal implies that US greenhouse gas emissions in 2012 will be 32 per cent above the 1990-level. This is far above the original Kyoto target for the US of -7 per cent in 2010, or -3 per cent corrected for sinks. The US effort is also significantly less than the efforts of the EU, Japan and Canada under the Kyoto Protocol. Yet, there are concerns that even the modest US target will not be met in case of economic slowdown and because of its voluntary character and lack of a compliance regime or clear rules for corporate participation. Furthermore, the Bush Initiative advocates using intensity targets in the international climate change regime for the steps to be taken after Kyoto but overlooks serious problems associated with this approach. The main problem is the inherent uncertainty about the environmental effectiveness. Furthermore, it is very likely to lead to delays in reducing global emissions, making the EU target of stabilising greenhouse gas concentrations below a doubling of pre-industrial levels no longer feasible. It can be concluded that the Bush Initiative offers no credible alternative to the Kyoto Protocol as a basis for establishing an effective and acceptable regime. At the same time, the President's proposal is mainly of political significance as it explicitly accepts the importance of the climate change problem and the long-term objective of the Climate Change Convention. Thereby, the Bush Initiative improves the longer term prospects for US participation in a global climate change regime.

Overig

Grootte
178KB