Go to abstract

Samenvatting

Interventiewaarden zijn generieke risicogrenzen voor de kwaliteit van bodem, sediment en grondwater, welke in het kader van de Wet Bodembescherming worden gebruikt om historische bodemverontreiniging (incl. sediment en grondwater) te classificeren als "ernstig". In 1994 zijn Interventiewaarden gepubliceerd voor ca. 70 stoffen. Deze waarden zijn gebaseerd op potentiele risico's voor de mens en voor ecosystemen. De humane risicogrenzen (SRChuman) voor bodem en grondwater worden bepaald met het blootstellingsmodel CSOIL in combinatie met het Maximaal Toelaatbare Risico voor blootstelling (MTRhumaan). De inputparameters van CSOIL zijn geevalueerd en herzien. Deze omvatten de fysisch-chemische data voor alle eerste tranche stoffen en de bodem-, locatie- en blootstellingsparameters van het model. De evaluatie resulteerde in een dataset met een verbeterde onderbouwing en herleidbaarheid. Een belangrijke verandering is de herziening van de bodem-water partitiecoefficienten. Het rapport geeft ook inzicht in de impact van de herziening op de humane risicogrenzen. Tevens is een beter inzicht verkregen in de onzekerheden van de verschillende input parameters.

Abstract

Intervention Values are generic soil quality standards used to classify historically contaminated soils, sediments and groundwater (i.e. before 1987) as seriously contaminated in the framework of the Dutch Soil Protection Act. In 1994 Intervention Values were published for 70 (groups of) compounds. Intervention values are based on potential risks for both human health and ecosystems. Human toxicological Serious Risk Concentrations for soil, sediment and groundwater (SRChuman) are determined using the human exposure model CSOIL. This report presents an evaluation and revision of the CSOIL parameter set as part of the technical evaluation of the Intervention Values. The evaluation of the CSOIL parameter set comprises the physicochemical data of all compounds for the first series, as well as the soil, site and exposure parameters. The evaluation results in a revised CSOIL data set with an improved underpinning and traceability of the data set. Another improvement concerns the revision of the soil-water partition coefficients. The report also provides insight into the impact of the revised data set on the SRChuman and resulted in a better insight into the uncertainties and variation of the model input parameters.

Overig

Grootte
1.02MB