Go to abstract

Samenvatting

Evaluatie Beslisboom Uitspoeling Gewasbeschermingsmiddelen naar grondwater Sinds 2004 wordt een beslismodel (beslisboom) gebruikt om te beoordelen in welke mate een gewasbeschermingsmiddel uitspoelt naar het grondwater. Uit een evaluatie van het RIVM, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en onderzoekinstituut Alterra blijkt dat de beslisboom goed werkt en state of the art is. Wel laten de stofgegevens waarmee wordt gerekend te wensen over. Om de kwaliteit van het grondwater te waarborgen moeten deze gegevens zorgvuldiger worden afgeleid. Drinkwaterbedrijven hebben gevraagd om het beslismodel te evalueren, omdat zij betwijfelen of het grondwater afdoende wordt beschermd. In grondwaterbeschermingsgebieden gelden extra strenge normen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In grondwater worden soms restanten van gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden. Dit betreft voornamelijk stoffen die inmiddels zijn verboden. Ze zijn zeer waarschijnlijk in het verleden gebruikt en door de jaren heen in de ondergrond onvoldoende afgebroken. Het blijkt dat een aantal stoffen sneller door de bodem wordt getransporteerd dan op grond van de huidige afleidingsmethodiek wordt verwacht. Hierdoor is er minder tijd beschikbaar voor afbraak in de bodem. Met de huidige afleidingsmethodiek voor de stofgegevens wordt dan een te lage uitspoeling berekend en daardoor te lage concentraties in het grondwater. De onderzoekers hebben voorstellen gedaan voor een zorgvuldiger afleiding van stofgegevens voor het beslismodel. De voorgestelde procedures daarvoor zijn beschikbaar in een ander rapport. Door toepassing van deze procedures worden hogere concentraties voor stoffen in het grondwater voorspeld. Voor de drie onderhavige stoffen kan dat aanvullende beperkingen voor de toelating opleveren, wat leidt tot lagere concentraties van deze middelen in het milieu.

Abstract

The leaching of bentazone, MCPA and mecoprop to groundwater was assessed using the new proposals for evaluating sorption and degradation studies (Boesten et al. 2015). The three substances are weak acids, showing pH-dependent sorption behaviour in soil. The evaluation led to large corrections for the sorption endpoint, KOM, derived for individual studies. Consequently, the curve describing sorption as a function of soil pH changed, indicating lower sorption over the relevant pH range. None of the available Freundlich exponents passed the reliability check. Using the improved interpretation procedures for sorption and degradation experiments revealed that several usages of the substances did not comply with the threshold limit for leaching when assessed at both Tier 1 and Tier 2 of the decision tree on leaching. The assessments did not reveal shortcomings in the decision tree itself. It is recommended that the improved interpretation procedures for sorption and degradation experiments are used for deriving endpoints for future substance leaching evaluations.

Resterend

Grootte
1.71MB