Go to abstract

Samenvatting

Dit onderzoek is een verkenning van de factoren die een rol kunnen spelen bij de hinderbeleving in Onderbanken door AWACS-toestellen van vliegbasis Geilenkirchen. Uit enquĂȘtes onder bewoners blijkt dat het percentage ernstige hinder door AWACS-toestellen bij een gelijke jaargemiddelde geluidbelasting (Lden) hoger is dan eerder rond Schiphol is gevonden. Het onderzoek kijkt naar mogelijke oorzaken hiervan op basis van beschikbare geluid- en enquĂȘtegegeven. Kenmerkend voor de geluidbelasting door AWACS rondom Geilenkirchen ten opzichte van die door civiel verkeer rondom Schiphol is dat bij Geilenkirchen de vliegtuigen tijdens passages een piekniveau veroorzaken dat 10 tot 15 dB hoger ligt. Maar omdat er per jaar veel minder AWACS passages zijn dan civiele vliegtuigpassages is de jaargemiddelde geluidbelasting (Lden) op veel locaties in de omgeving vergelijkbaar. Naast de jaargemiddelde geluidbelasting (Lden) waren voor dit onderzoek twee aanvullende geluidindicatoren beschikbaar: het aantal maal dat passages een piekniveau boven 60 of 70 dB(A) veroorzaken (NA60 en NA70). Deze indicatoren laten echter geen significant betere correlatie met hinderbeleving zien dan de Lden. Het toepassen van een niveau-afhankelijke, spectrale weging ten opzichte van de gebruikelijke A-weging levert evenmin een significante verklaring op. Er is daarom geen aanleiding te veronderstellen dat waar de piekniveaus door AWACS beneden 70 dB(A) blijven, alternatieve geluidindicatoren een betere verklaring van hinderbeleving geven dan de Lden. Op een aanzienlijk deel van het aantal belaste aantal woningen bij Onderbanken veroorzaken de meeste AWACS passages echter piekniveau's van meer dan 80 dB(A). Rondom Schiphol zijn piekniveaus boven 80 dB(A) incidenteel van aard, omdat moderne verkeersvliegtuigen veel stiller zijn dan de AWACS en doordat optimalisaties van routes en baangebruik zijn doorgevoerd. Dit kan betekenen dat in woningen bij Onderbanken binnenshuis vaker verstoring van communicatie optreedt dan in woningen rond Schiphol, hetgeen een deel van de sterkere hinderbeleving zou kunnen verklaren. Een nadere bevestiging en gedegen kwantificatie van dit aspect valt echter buiten het kader van deze verkenning en zou meer gegegens en aanvullend onderzoek vragen. Naast akoestische factoren zijn contextuele factoren, zoals bezorgdheid over het wonen nabij een vliegveld en de houding van omwonenden ten opzichte van het vliegveld, mede bepalend voor de hinderbeleving. Bij Geilenkirchen is men vaker bezorgd en is de houding ten opzichte van het vliegveld negatiever dan bij Schiphol. Deze contextuele factoren lijken het verschil in de ligging van de blootstelling-respons relaties van Geilenkirchen en van Schiphol mede te verklaren.

Abstract

This study explores the factors that may play a role in the annoyance by the AWACS Air Base in Geilenkirchen. Noise surveys around the airbase Geilenkirchen show that the percentage severe annoyance related to AWACS aircrafts at comparable yearly average noise levels (Lden) is higher than observed for Schiphol airport. The study examines possible causes using available noise and survey data.
Typical for the noise exposure from AWACS at Geilenkirchen as compared to civil traffic around Schiphol airport is that peak levels from AWACS passages are 10 to 15 dB higher. However, since the number of AWACS passages is much less than for civil aircraft at Schiphol, at many locations the annual average noise levels (Lden) is comparable.
In addition to the yearly average noise level (Lden), for this study two additional noise indicators were available. These are the number of passages at which a peak level above 60 or 70 dB (A) occurs (NA60 and NA70). These indicators do not show a significantly improved correlation with annoyance. Neither does the use of a level-dependent, spectral weighting relative to the usual A-weighting. Therefore there is no evidence that for dwellings, where peak levels by AWACS remain below 70 dB (A), alternative noise indicators give a better explanation of the annoyance then Lden. However, at a significant proportion of the number of exposed dwellings at Onderbanken, AWACS cause peak levels of more than 80 dB(A). Around Schiphol, peak levels above 80 dB (A) are more incidental in nature, because modern aircraft are much quieter than the AWACS and because optimizations of flight routes and runway use have been made. This could mean that in homes within Onderbanken, indoor disruption of communication occurs more frequently than in homes around Schiphol, which could explain part of the stronger annoyance. A further confirmation and proper quantification of this aspect is beyond the scope of this study and would require more data and additional research.
Besides acoustic factors, contextual factors such as concern about living near an airport and the attitude of residents towards the airport, also determine the percentage of severe annoyance. For Geilenkirchen residents are more often concerned or have a negative attitude towards the airport than is the case for residents living around Schiphol. These contextual factors also seem to partly explain the difference between the dose-response relationships for Geilenkirchen and Schiphol.

Overig

Grootte
2.45MB