Noise monitor 2016 : Validation of motorway and railway noise

Noise monitor 2016 : Validation of motorway and railway noise

Go to abstract

Samenvatting

Geluidniveaus gemeten op 38 punten langs rijkswegen lagen in 2015 gemiddeld 2 decibel hoger dan de berekende waarden. Op 39 meetlocaties langs het spoor kwamen de gemeten en berekende geluidniveaus in 2015 gemiddeld met elkaar overeen. Dit beeld stemt overeen met de voorgaande jaren 2013 en 2014. Op de afzonderlijke punten, zowel bij rijkswegen als het spoor, variƫren verschillen ten opzichte van het gemiddelde. Bij de weg liggen de metingen tussen 2 decibel lager en 6 decibel hoger dan de berekende waarden, afhankelijk van het type en de lokale staat van het wegdek. De vergelijking van metingen met berekeningen is een verplichting uit de Wet milieubeheer. De weg- en spoorbeheerder, Rijkswaterstaat en ProRail, tonen via berekening aan of het geluid van de weg of het spoor onder de vastgestelde geluidproductieplafonds blijft. De berekende geluidniveaus worden jaarlijks door het RIVM gevalideerd met een steekproef van metingen. Dit rapport geeft ook de meetresultaten uit 2016 op 45 locaties langs de weg en 40 locaties langs het spoor. De meetresultaten uit 2016 zullen in een vervolgrapportage worden vergeleken met de rekenresultaten. De weg- en spoorbeheerder publiceren deze in de tweede helft van 2017.

Abstract

Noise levels measured at 38 sites along motorways in 2015, on average were 2 decibel higher than calculated values. At 39 measurement sites along the track, the measured and calculated noise levels in 2015, on average were in agreement. These results are consistent with previous years, 2013 and 2014.

At the individual measurement sites, both for motorways and the track, differences may vary from the average. At motorways the measurements are within 2 dB lower and 6 dB higher compared with calculated values, depending on the type and the local condition of the road surface.

The comparison of measured and calculated noise levels is a requirement of the environmental management Act. The road- and railway infrastructure manager, Rijkswaterstaat and ProRail, show by calculation whether the noise production from the road or the track complies with established noise limits. The calculated noise levels are validated by RIVM with a sample of measurements.

This report also gives the latest results of measurements from 2016 at 45 sites along motorways and 40 sites along the track. The measured noise levels from 2016 will be compared with calculated levels, which will be published by the road- and railway infrastructure manager in the second half of 2017.

Resterend

Grootte
1.63MB