2021 Noise monitor. Measurement and validation of noise produced by motorways and railways.

2021 Noise monitor. Measurement and validation of noise produced by motorways and railways.

Go to abstract

Samenvatting

De weg- en spoorbeheerders, Rijkswaterstaat en ProRail, berekenen sinds 2013 elk jaar hoeveel geluid het verkeer op de weg en het spoor maakt. Het RIVM toetst met metingen deze berekeningen. Dit is verplicht voor de Wet milieubeheer.

De Geluidmonitor 2021 vergelijkt de gemeten en berekende geluidniveaus op rijks- en spoorwegen van het jaar 2020. De gemeten geluidniveaus langs rijkswegen waren in 2020 gemiddeld bijna 3 decibel hoger dan de berekende waarden. Dit verschil is ongeveer hetzelfde als in 2019, maar iets groter dan in eerdere jaren. De berekende en gemeten geluidniveaus langs het spoor waren gemiddeld even hoog en stabiel ten opzichte van de vorige jaren.

Net als vorig jaar blijkt uit de Geluidmonitor dat auto’s niet minder geluid zijn gaan maken sinds het gebruik van stillere banden vanaf 2016. Ook kan het relatief grote verschil tussen de gemeten en berekende geluidniveaus komen doordat bij de meetlocaties ouder asfalt ligt dan op de meeste andere plaatsen in Nederland. Ouder asfalt geeft meer geluid. Bij een deel van de meetlocaties is het asfalt na de meetperiode in 2020 vernieuwd. Naar verwachting zullen op deze locaties de verschillen tussen de gemeten en brekende geluidniveaus in 2021 kleiner zijn.

De coronamaatregelen en de verlaagde maximumsnelheid overdag op alle rijkswegen hebben effect gehad op de gemeten en berekende geluidniveaus in 2020. Zowel de gemeten als berekende geluidniveaus waren in 2020 lager dan in 2019 en zijn evenveel afgenomen. Bij de berekeningen is rekening gehouden met minder verkeer door de coronamaatregelen en de lagere maximumsnelheid op de rijkswegen.

Langs het spoor lagen de geluidniveaus in 2020 gemiddeld bijna 1 decibel hoger dan de berekende waarden. Dit verschil was in 2020 iets groter dan in eerdere jaren, maar valt binnen de marge die daarvoor geldt. Ook varieert per traject, zowel bij rijks- als spoorwegen, het verschil tussen de berekende en gemeten geluidniveaus.

De Geluidmonitor 2021 geeft ook de resultaten van de metingen van 2021. De weg- en spoorbeheerder levert uiterlijk 1 oktober de berekeningen over 2021 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)). De minister publiceert deze informatie daarna. De berekeningen over 2021 worden in de volgende geluidmonitor vergeleken met de gemeten geluidniveaus in 2021. De Geluidmonitor 2022 verschijnt in 2023.

Abstract

Every year since 2013, the road authority, Rijkswaterstaat (Directorate-General for Public Works and Water Management), and the rail authority, ProRail, calculate the noise levels produced by road and rail traffic. RIVM uses measurements to validate these calculations, as is its statutory duty under the Environmental Management Act (Wet milieubeheer).

The 2021 Noise Monitor compares the noise levels measured along motorways and railways in 2020 to the calculated noise levels. In 2020, the noise levels measured along motorways were on average almost 3 decibels higher than the calculated levels. This difference was around the same as in 2019, but slightly larger than in the years prior. The measured and calculated noise levels along railways were on average almost the same and stable compared to previous years.

As it did last year, the Noise Monitor shows that the noise level from cars has not declined since the introduction of quieter tyres in 2016. The relatively large difference between the measured and calculated noise levels may also be due to the fact that the road sections at the measurement locations have older asphalt than most other roads in the Netherlands. Older asphalt produces more noise. At a part of the measurement locations, the asphalt is renewed after the measurement period in 2020. The differences between the measured and calculated noise levels will likely be less in 2021.

The coronavirus measures and the reduced speed limit on all motorways during daytime hours had an impact on both measured and calculated noise levels in 2020. Both measured and calculated noise levels were lower in 2020 than in 2019 and had declined at the same rate. The calculations took into account the reduced volume of traffic as a result of the coronavirus measures and the reduced speed limit on motorways.

In 2020, the noise levels measured along railways were on average almost 1 decibel higher than the calculated levels. This difference was slightly larger in 2020 than in the years prior, but still within the margin of error. For both motorways and for railways, the difference between the calculated and measured noise levels varies between sections.

The 2021 Noise Monitor also includes the measurement results for 2021. The road and rail authorities will submit the calculations for 2021 to the Minister of Infrastructure and Water Management by 1 October. The Minister will then make this information public. The calculations for 2021 will be compared to the noise levels actually measured in 2021 in the next Noise Monitor. The 2022 Noise Monitor will be published in 2023.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3919 kb