Noise Monitor – Additional Research 2020-2022

Noise Monitor – Additional Research 2020-2022

Go to abstract

Samenvatting

De weg- en spoorbeheerders Rijkswaterstaat en ProRail berekenen sinds 2013 elk jaar hoeveel geluid het verkeer op de weg en het spoor maakt. Het RIVM toetst als onafhankelijke organisatie deze berekeningen met metingen. Dit is op basis van de Wet milieubeheer verplicht. De resultaten verschijnen elk jaar in de Geluidmonitor. Over het algemeen blijken de berekeningen en metingen goed overeen te komen. Lokaal bestaan er wel verschillen tussen meten en rekenen. Het RIVM beschrijft in dit rapport drie onderzoeken naar mogelijke oorzaken van de verschillen.

Zo blijkt dat het geluid van lichte motorvoertuigen de laatste jaren iets is toegenomen. Op dit moment is de reden daarvoor niet duidelijk. De ontwikkeling wordt ook de komende jaren gevolgd. In de berekeningen wordt verkeer ingedeeld in drie klassen: lichte, middelzware en zware motorvoertuigen. Zwaardere voertuigen, zoals vrachtwagens, maken meer geluid.

Verder blijkt dat de correctiefactoren in de berekening van geluid van stiller asfalt in lijn zijn met de metingen. In Nederland ligt er op rijkswegen over het algemeen Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) of een variant daarvan. Een ZOAB-wegdek is veel stiller dan een traditioneel wegdek. Gemiddeld genomen wordt bij alle soorten ZOAB op rijkswegen evenveel geluid gemeten als berekend. Dit is een gemiddelde: bij ouder asfalt wordt meer geluid gemeten, bij nieuwer asfalt minder.

Tot slot blijkt ook de berekende hoeveelheid geluid op het spoor over het algemeen goed overeen te komen met de gemeten hoeveelheid. Lokaal kan er wel een groot verschil zijn tussen meten en rekenen. Het RIVM heeft geprobeerd deze verschillen te verklaren maar vond er geen algemene verklaringen voor. Zo is het spoor soms stiller nadat het in het kader van onderhoud is geslepen.

Abstract

Every year since 2013, the road authority Rijkswaterstaat (Directorate-General for Public Works and Water Management), and the rail authority ProRail, calculate the noise produced by road and rail traffic. As an independent party, RIVM verifies these calculations using measurements, as is its statutory duty under the Environmental Management Act. The results are published annually in the Noise Monitor. In general, the calculations are consistent with the measurements. There are, however, differences between measurements and calculations at a local level. In this report, RIVM describes three studies into the possible causes of these differences.

For example, the noise produced by light motor vehicles has increased slightly over the last years. The reason for this increase remains unclear at the moment. Tracking of possible causes will continue. Calculations for noise produced by road traffic are made for three vehicle categories: light, middleweight, and heavy motor vehicles. Heavier vehicles, such as lorries, produce more noise.

In addition, the correction factors in the calculation of noise on silent asphalt have proven to be in line with the measurements. In the Netherlands, motorways are generally surfaced with porous asphalt (PA) or a variant of it. A PA road surface is much quieter than a traditional road surface. On average, the measured amount of noise on motorways surfaced with all types of PA is consistent with the calculated amount. This is an average; more noise is measured on older asphalt and less noise on newer asphalt.

Finally, the calculated amount of noise produced by rail traffic is generally also consistent with the measured amount. Major differences between measurements and calculations can occur on a local level. RIVM has tried to explain these differences but has found no general explanation. For instance, railways sometimes become quieter after the rails have been ground during maintenance.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2974 kb