Gender equality plan (2024)

Gender equality plan (2024)

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM doet mee aan het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, Horizon Europe. Dit programma verplicht organisaties om vanaf 2022 een gendergelijkheidsplan te hebben om voor een subsidie in aanmerking te komen.

Het RIVM heeft daarom zo’n plan opgesteld. Daarin laat het onder andere zien te streven naar een gelijke verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen dat er werkt. Ook steunt het RIVM het idee om gendergelijkheid een onderdeel te laten zijn van een bredere ambitie om de diversiteit en inclusie (D&I) te verbeteren. Deze ambitie is in 2022 concreter vertaald naar en onderdeel van, een strategisch meerjarenplan D&I voor 2022–2025. Het streven is een organisatie te zijn waar de werkvloer zoveel mogelijk lijkt op de samenleving. Bij alles wat we doen, intern en extern, hechten we belang aan kansengelijkheid en het voorkomen van (onbedoelde) discriminatie en uitsluiting.

Een gendergelijkheidsplan heeft vier verplichte elementen. Als eerste moet het een openbaar document zijn, waaruit blijkt dat de organisatie zich inspant voor gendergelijkheid. Dit document is inmiddels zichtbaar op de RIVM-website: Gendergelijksplan (gepubliceerd december 2022).

Als tweede moet blijken welke middelen worden ingezet om de doelen op te zetten, in te voeren en te monitoren. Hiervoor is in juni 2022 een projectplan opgesteld. Ons doel is het bewustzijn voor diversiteit en inclusie binnen het RIVM te vergroten en er meer op te sturen. Daarnaast worden onder leiding van de projectgroep organisatieprocessen aangepast. De projectgroep ondersteunt ook initiatieven zoals trainingen, lezingen en presentaties om omgangsvormen inclusiever te maken. Inmiddels zijn er ambassadeurs diversiteit en inclusie actief die zich inzetten om het onderwerp beter bespreekbaar en zichtbaarder te maken. Als derde moet de dataverzameling en monitoring zijn beschreven. Met die informatie wordt gendergelijkheid gemeten en zo nodig bijgestuurd. Ook is er in 2021 een nulmeting gedaan over inclusiviteit onder medewerkers. Hierbij zijn bijvoorbeeld het aantal mannen en vrouwen geteld in leidinggevende posities. Maar ook de aantallen medewerkers binnen een salarisschaal. De resultaten geven inzicht hoe we dit verder kunnen verbeteren.

Ten slotte moet het RIVM laten zien hoe het investeert om gendergelijkheid te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen. Het biedt hiervoor trainingen en opleidingen aan die te maken hebben met diversiteit en inclusie.

Abstract

RIVM is taking part in Horizon Europe, the European Union’s research and innovation programme. This programme mandates that organisations must have a gender equality plan in place from 2022 onward to be eligible for funding.

RIVM has therefore developed such a plan. In it, the organisation demonstrates its commitment to achieving a balanced gender ratio among its workforce, among other things. Furthermore, RIVM supports the integration of gender equality into a broader ambition aimed at enhancing diversity and inclusion (D&I). In 2022, this ambition was concretely incorporated into a strategic multi-year D&I plan for 2022–2025. The objective is to create an organisational culture where the composition of the workforce mirrors that of society. Across all internal and external activities, we emphasise equal opportunities and strive to prevent any form of discrimination or exclusion, intended or otherwise.

A gender equality plan comprises four mandatory components. Firstly, it must be a publicly accessible document showcasing the organisation's dedication to gender equality. This document is now available on the RIVM website (in Dutch, see:: https://www.rivm.nl/publicaties/gendergelijkheidsplan.

Secondly, the plan must outline the resources allocated to establish, implement and monitor its objectives. To this end, a project plan was formulated in June 2022. Our aim is to heighten awareness of diversity and inclusion within RIVM and exert greater influence in this domain. Additionally, organisational processes are being refined under the guidance of the project group. This group also supports initiatives such as training sessions, lectures and presentations geared towards fostering more inclusive interactions. Presently, diversity and inclusion ambassadors are actively working to facilitate discussions and increase visibility of these topics.

Thirdly, the plan must detail data collection and monitoring procedures. This information is utilised to gauge gender equality and make adjustments where necessary. In 2021, a baseline assessment was conducted on inclusivity among employees. This included tallying the number of men and women in leadership positions, for example, as well as the distribution of employees across salary scales. The insights gleaned from this assessment inform our ongoing efforts to enhance inclusivity.

Finally, RIVM must show how it invests in developing and promoting gender equality. This involves providing training and educational opportunities focused on diversity and inclusion.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
293 kb