The impact of the COVID-19 pandemic on the health and wellbeing of youth. A literature study

The impact of the COVID-19 pandemic on the health and wellbeing of youth. A literature study

Go to abstract

Samenvatting

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarvoor zijn genomen, hebben veel impact op de volksgezondheid. De komende vijf jaar wordt deze impact onderzocht in de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Het eerste resultaat van dit meerjarige onderzoek is een literatuurstudie van nationaal en internationaal onderzoek van het Nivel en het RIVM. Hierin is gekeken wat er in de wetenschappelijke literatuur al bekend is over de gevolgen van de coronapandemie voor de fysieke en mentale gezondheid van de jeugd (0 tot 25 jaar).

De literatuurstudie kijkt naar zes thema’s: fysieke gezondheid, behoefte aan zorg, mentale gezondheid, sociale effecten; overige effecten en risico- en beschermende factoren. Daarnaast is onderzocht welke factoren de jeugd kunnen beschermen tegen negatieve gevolgen, en welke de problemen juist groter maken. De onderzochte internationale studies gaan over de periode tot het najaar van 2020. De Nederlandse studies nemen ook het voorjaar van 2021 mee.

Uit de studies blijkt dat de coronacrisis voor veel jongeren een negatieve invloed heeft gehad op de fysieke en mentale gezondheid. Veel jongeren zijn minder gaan bewegen, ongezonder gaan eten en hadden vaker last hadden van klachten als depressie, angsten en eenzaamheid.

Jongeren die al mentale of lichamelijke problemen hadden, hebben meer negatieve gevolgen ervaren van de coronacrisis. Door de crisis werden hun bestaande problemen erger. Andere factoren die de negatieve gevolgen van de coronacrisis vergroten zijn armoede en problemen in gezinnen. De invloed van de crisis is groter als jongeren verschillende problemen tegelijk hebben.

Het onderzoek laat ook zien dat jongeren minder vaak naar een zorgverlener gingen voor fysieke of mentale klachten terwijl de behoefte aan mentale zorg juist toenam.

Tegelijkertijd laat de studie zien dat jongeren veerkrachtig zijn; in ieder geval in het begin van de crisis. Velen hadden in de onderzochte periode (ruwweg het eerste jaar van de crisis) geen of weinig klachten, of de klachten namen weer af nadat maatregelen werden versoepeld. Jongeren gaven daarnaast aan dat ze minder druk of prikkels ervoeren tijdens lockdowns en dat ze dat prettig vonden. Ook konden de onderlinge contacten binnen gezinnen verbeteren. Het is uit dit onderzoek onduidelijk wat de effecten op de lange termijn zijn.

In het algemeen is meer aandacht nodig voor preventie om gezondheidsproblemen te voorkomen en de jeugd veerkrachtig te maken en houden. En daarbij speciale aandacht te hebben voor kwetsbare groepen.

Dit onderzoek werd uitgevoerd voor de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Het netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) – dat bestaat uit de lokale GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum – voert deze monitor uit. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw namens het ministerie van VWS.

Abstract

The coronavirus outbreak and the restrictive measures have a major impact on population health. This impact will be studied over the next five years with a new monitor; the Integrated Health Monitor COVID-19. The first publication of the monitor is this review – conducted by Nivel and RIVM – of the national and international scientific literature that examines the impact of the coronavirus pandemic on the physical and mental health of youth (0 to 25 years).

This literature study looks at the impact on five domains; physical health, (health)care needs, mental health, social effects and other indirect effects. In addition, the study identifies protective and risk factors that either lessen or exacerbate problems. The included international studies cover the period up to the autumn of 2020. The included Dutch studies also look at the period until the summer of 2021.

This review shows that the coronavirus crisis had a negative impact on physical and mental health of youth. Many young people exercised less, ate less healthily and suffered more from depression, anxiety and loneliness.

Young people who already had mental or physical health problems have experienced more negative results of the coronavirus crisis. The crisis worsened existing problems. Other factors that exacerbate problems are poverty and poor family functioning. The impact of the crisis is the largest for youth with multiple problems.

The study also shows that fewer young people accessed care for physical or mental health problems, while their needs for mental health care increased.

At the same time, young people seem resilient, at least in the early phase of the corona crisis. Many had no or few health problems during the studied crisis period (roughly the first year of the pandemic), or their health problems decreased when restrictions were lifted. Young people also indicated that they felt less pressure during lockdowns, which they labelled as a positive experience. Contact within families could also improve. From the results of this review, it is not yet clear what the long-term effects will be.

In general, more attention is needed for preventive interventions that prevent health problems, promote health, and support youth to maintain and build their resilience. It is recommended to pay special attention to vulnerable groups when targeting these interventions.

This review is part of the Integrated Health Monitor COVID-19. This monitor is conducted by the Network for Disasters Health Research (GOR), which is comprised of the municipal health services, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel and ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. The monitor is funded by ZonMw on behalf of the Dutch Ministry of Health, Wellbeing and Sport.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Resterend

Grootte
1432 kb