Plant protection products with potentially neurodegenerative effects: an analysis of active substances based on their chemical structure

Plant protection products with potentially neurodegenerative effects: an analysis of active substances based on their chemical structure

Go to abstract

Samenvatting

Gewasbeschermingsmiddelen beschermen planten tegen organismen waar ze ziek van kunnen worden zoals schimmels en insecten. Om er voor te zorgen dat deze middelen veilig zijn voor mens, dier en milieu worden ze uitgebreid getest. Er zijn aanwijzingen dat mensen die in het verleden lang met sommige gewasbeschermingsmiddelen hebben gewerkt, zoals telers, een grotere kans hebben om ziekten te krijgen die het zenuwstelsel aantasten (neurodegeneratieve ziekten). Voorbeelden daarvan zijn de ziekte van Parkinson en Alzheimer.

Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat er voor vijf stoffen sterke aanwijzingen zijn dat ze neurodegeneratieve ziekten kunnen veroorzaken. Deze stoffen mogen niet meer in de Europese Unie worden gebruikt. Ook bleek dat de vereiste informatie voor de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen moet worden verbeterd om mogelijke gevolgen als de ziekte van Parkinson te kunnen onderzoeken. Er wordt nu onderzocht hoe de risicobeoordeling verder kan worden verbeterd.

Vooruitlopend hierop heeft het RIVM gekeken of er op dit moment stoffen worden gebruikt die lijken op deze vijf verboden stoffen. Stoffen met een vergelijkbare chemische structuur kunnen soortgelijke effecten veroorzaken. Als dat zo is, dan zouden maatregelen wenselijk zijn om de eventuele risico’s voor telers te verkleinen.

Hier blijkt weinig informatie over te zijn. Maar in de beschikbare informatie heeft het RIVM één stof gevonden (metiram) waarvan op basis van de structuur wordt verwacht dat deze neurodegeneratief kan zijn. Deze stof wordt in Nederland heel weinig gebruikt en naar verwachting niet opnieuw goedgekeurd tijdens de nu lopende Europese herbeoordeling. In afwachting van deze herbeoordeling is er volgens het RIVM nu geen reden om extra maatregelen te nemen.

Abstract

Plant protection products safeguard plants against pathogenic organisms, such as fungi and insects. These products undergo extensive testing to ensure that they are safe for humans, animals and the environment. There are some indications that humans who came into contact with a number of plant protection products over a long period in the past, such as growers, are at an elevated risk of diseases that affect the nervous system (neurodegenerative diseases). Examples of such diseases are Parkinson’s disease and Alzheimer’s disease.

Previous research by RIVM revealed a strong relationship between five specific substances and neurodegenerative diseases. These substances are now banned in the European Union. The research also demonstrated that the quality of the information required to assess the risks of plant protection products needs to be improved in order to investigate the potential consequences of their use, such as Parkinson’s disease. Scientists are currently looking into ways to perfect these risk assessments further.

In anticipation of this, RIVM investigated whether there are substances currently in use with similarities to the five banned ones. This is because substances with a similar structure may have similar effects. If so, it would be appropriate to take measures to mitigate the potential risks for growers.

It turns out that there is a lack of information about this. From the information that is available, RIVM deduced that one substance (metiram) has a structure that is likely to cause neurodegenerative effects. This substance is very rarely used in the Netherlands and is expected to be banned following an ongoing European reassessment. Pending the conclusion of this reassessment, RIVM believes there is no reason to take additional measures at this time.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM