Go to abstract

Samenvatting

In 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besloten periodiek te onderzoeken of de luchtkwaliteit in de IJmond de gezondheid van bewoners beïnvloedt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en GGD Kennemerland. Het RIVM onderzoekt het medicatiegebruik; GGD Kennemerland verwerkt namens de gemeenten in de regio de gegevens van de lokale gezondheidsmonitor.

Het RIVM-onderzoek heeft geen verband gevonden tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging afkomstig van Tata Steel en het gebruik van bloeddrukverlagende medicatie door volwassenen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van luchtwegmedicatie door volwassenen en jongeren. Andere lokale bronnen, waaronder verkeer, zijn mogelijk wel van invloed op dit medicijngebruik. Dit eerste onderzoek betrof de periode 2006-2010. De daaropvolgende jaren worden ook nog onderzocht.

Aanleiding voor het onderzoek zijn zorgen van omwonenden over luchtverontreiniging afkomstig van Tata Steel (voorheen Corus en Hoogovens). In 2009 heeft het RIVM de samenhang tussen emissies, lokale milieukwaliteit en de gezondheid van bewoners onderzocht. Daaruit bleek dat de bijdrage van Tata Steel aan de fijnstofniveaus in de lucht zou kunnen leiden tot een lichte verhoging van gezondheidsklachten. Ook werd gekeken naar de mate waarin verschillende vormen van kanker in de regio voorkomen. Het bleek dat er zich in de IJmond relatief meer gevallen van longkanker voordoen, maar het is niet mogelijk om deze zonder meer aan de uitstoot van Tata Steel toe te schrijven. In het vervolgtraject wordt gemonitord in welke mate de maatregelen die Tata Steel heeft genomen om de uitstoot van fijn stof terug te dringen invloed hebben op de gezondheid van de bewoners.

Abstract

In 2011, the State Secretary of Infrastructure and the Environment decided to monitor periodically whether air quality affects the health of residents in the region IJmond. This research is carried out by the RIVM and Community Health Service (GGD) Kennemerland. RIVM examines the medication use and GGD Kennemerland explores on behalf of the municipalities in the region the data from their local health monitor in relation to air quality.

The RIVM study has found no association between exposure to air pollution from Tata Steel and the use of antihypertensive medication by adults. The same applies to the use of respiratory medication by adults and children. Other local sources, including traffic, may affect medication use. The study covered the period 2006-2010. It will also be repeated for subsequent years.

The motivation for the study is the concern of residents about air pollution from Tata Steel (previously Corus and Hoogovens). In 2009 the RIVM studied the relations between emissions, local environmental quality and the health of residents. The study showed that the contribution of Tata Steel to the particulate matter levels in the air could lead to a slight increase in health problems. Also the incidence of various cancers in the region was studied. It was not possible to relate the additional cases of lung cancer in the region IJmond indisputably to past emissions from Tata Steel. In the next phase it is monitored to what extent the measures Tata Steel has taken to reduce emissions of particulate matter effects the health of the residents.

Overig

Grootte
3.12MB