Go to abstract

Samenvatting

Gezondheid van inwoners van krimpregio's, en dan vooral in Parkstad Limburg, is minder goed dan de gezondheid van inwoners van de rest van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar sterfte, levensverwachting, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en ervaren gezondheid in deze regio's. Dit gezondheidsverschil is slechts in geringe mate te verklaren door verschillen in de bevolkingssamenstelling, zoals in leeftijdsopbouw of sociaaleconomische status. Andere mogelijke verklaringen zijn een afnemend zorgvoorzieningenniveau in de krimpregio's en aantasting van de leefomgeving. Deze factoren zijn in dit onderzoek niet bestudeerd. Meer inzicht in het effect van deze factoren is nodig. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de ruimtelijke en sociaaleconomische gevolgen van bevolkingsafname in bepaalde regio's, de zogenaamde krimpregio's. Dit onderzoek is een eerste verkenning van de gezondheidssituatie in de drie krimpregio's van Nederland die de overheid als zodanig heeft aangewezen: Parkstad Limburg (Zuidoost-Limburg), Zeeuws- Vlaanderen en Eemsdelta (Oost-Groningen). Het RIVM heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Gegevens over de onderzochte gezondheidsindicatoren waren afkomstig van de RIVM-website Nationale Atlas Volksgezondheid (www.zorgatlas.nl) en het databestand Woon Onderzoek Nederland (WoON) uit 2009.

Abstract

The health of inhabitants of shrinking regions in the Netherlands, especially in Parkstad Limburg, is less good than the health of people in other parts of the country. This has become clear from a study conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) on mortality, life expectancy, disability benefits, and self-evaluated health of people in shrinking regions. This health difference can only be partly explained by differences in the composition of the population, for example, with regard to age distribution or socio-economic position. Other possible explanations are a decrease in the volume of health services in shrinking regions, and changes in the living environment. These factors were not included in the present study. More research is needed to achieve a better understanding of the influence of these factors.
In recent years, more attention has been paid to the spatial and socio-economic consequences of population decline in certain regions - the so-called shrinking regions. This study is the first exploratory study on the health situation in the three shrinking regions - as defined by the Dutch government - of the Netherlands. These regions are: Parkstad Limburg (Southeast Limburg), Zeeuws-Vlaanderen, and Eemsdelta (East Groningen).
The RIVM study was commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). Data on the health indicators studied were obtained from the RIVM website the Dutch National Atlas of Public Health (www.zorgatlas.nl), and from the Netherlands Housing Research Survey (2009).

Overig

Grootte
1.03MB