Health of the Dutch working population. Developments between 2012 and 2020

Health of the Dutch working population. Developments between 2012 and 2020

Go to abstract

Samenvatting

Tussen 2012 en 2020 nam in Nederland het aantal mensen met betaald werk toe: van 8,3 naar 9 miljoen. Dat komt voor een groot deel doordat werkenden later met pensioen zijn gegaan. Ook zijn er meer vrouwen gaan werken. De meeste mensen met een betaalde baan (88 procent) voelden zich gezond. Mensen die werken zijn over het algemeen gezonder dan mensen die niet werken.

Tussen 2012 en 2020 veranderde de lichamelijke gezondheid van werkenden nauwelijks. Zo bleef het percentage werkenden met een lichamelijke beperking of een langdurige aandoening bijna hetzelfde. In bepaalde leeftijdsgroepen, waaronder 45- tot 65-jarigen, was het aantal mensen dat zich gezond voelde in 2020 iets hoger dan in 2016.

Wel verslechterde de mentale gezondheid onder werkenden in de onderzochte periode, vooral onder jongvolwassenen tot 35 jaar. Steeds meer jonge werkenden hadden een kans een angststoornis of depressie te krijgen. Zij gaven aan vaker vermoeid, zenuwachtig of somber te zijn. Of voelden zich vaker rusteloos, minderwaardig of depressief. Deze verslechtering was al vóór de coronajaren te zien, dus kan niet alleen door de epidemie komen.

Oudere werkenden zijn lichamelijk minder gezond dan jongere werkenden. Nu mensen steeds langer doorwerken, is het belangrijk om de gezondheid van oudere werkenden in de gaten te houden. Tussen 2012 en 2020 had ongeveer 10 procent van de 60- tot 67-jarigen een lichamelijke beperking. Dit percentage bleef deze jaren hetzelfde. Maar het aantal mensen in deze leeftijdsgroep met een lichamelijke beperking, steeg in deze periode met 36.000. Dat komt omdat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog is gegaan naar 67 jaar en meer mensen in deze leeftijd bleven werken.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de gezondheid van de beroepsbevolking in Nederland. Het RIVM deed dat voor de eerste keer en onderzocht hun gezondheid in 2012, 2016 en 2020. Het RIVM heeft deze gegevens gehaald uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) en het RIVM).

Abstract

Between 2012 and 2020, the number of people in the Netherlands who were in paid work increased from 8.3 million to 9 million. This was due to a large extent to working people putting off their retirement. In addition, more women entered work. Most people in paid work (88 per cent) felt healthy. People who are in work are generally healthier than people who are out of work.

The physical health of the working population changed little between 2012 and 2020. As an example, the percentage of the working population with a physical disability or long-term condition remained almost stable. In some age categories, including 45–65-year-olds, the number of people who felt healthy was slightly higher in 2020 than in 2016.

On the other hand, the mental health of the working population declined in the period under review, with young adults under the age of 35 particularly affected. Increasing numbers of young working people were at risk of developing an anxiety disorder or depression. They indicated they were tired, nervous or depressed more often, or that they felt restless, inferior or gloomy more often. As this decline was already noticeable before the coronavirus pandemic, the pandemic cannot be the only reason for this.

Older working people are physically less healthy than younger working people. Now that people are remaining in work for longer, it is important to monitor the health of older working people. Between 2012 and 2020, around 10 per cent of those aged between 60 and 67 had a physical disability. This percentage remained stable throughout the period under review. In absolute terms, however, the number of people in this age category with a physical disability increased by 36,000. This seeming paradox was due to the increase in the state pension age to 67 and more people in this age category remaining in work.

These are the findings of an RIVM study into the health of the Dutch working population. For this inaugural study, RIVM investigated the health of the Dutch working population in 2012, 2016 and 2020. It did so on the basis of data from the Health Monitor for Adults and the Elderly (conducted by the Municipal Public Health Services, Statistics Netherlands and RIVM).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
549 kb