Go to abstract

Samenvatting

Omwonenden van composteerbedrijven van GFT- en groenafval kunnen stankoverlast ervaren. Hierdoor kunnen omwonenden ongerust raken over de gezondheid. Gemeten concentraties chemische stoffen in de omgeving van deze bedrijven, zoals verschillende vluchtige organische stoffen, ammoniak en zwavelhoudende verbindingen, zijn zodanig laag dat het niet aannemelijk is dat gezondheidskundige grenswaarden worden overschreden. Over de gezondheidseffecten van bio-aerosolen (micro-organismen die worden verspreid door de lucht, zoals bacteriƫn en schimmels) die tijdens het composteerproces in de omgeving vrij kunnen komen, is weinig bekend. Vanwege de beperkt beschikbare studies is het vooralsnog niet mogelijk hierover conclusies te trekken. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM naar de gezondheidsaspecten van wonen in de buurt van composteerbedrijven van GFT- en groenafval. Hierbij is het composteerproces beschouwd, de mogelijk schadelijke effecten van stoffen en bio-aerosolen, en welke gezondheidseffecten in de buurt van deze bedrijven voorkomen. Om meer duidelijkheid te krijgen over mogelijke risico's voor de gezondheid van bewoners in de buurt van composteerbedrijven zijn methoden nodig om de blootstelling aan bioaerosolen te meten. Daarnaast is het nuttig om een beoordelingskader vast te stellen op basis waarvan de mogelijke risico's van bioaerosolen kunnen worden getoetst. Hiervoor kan worden aangesloten bij een nog op te stellen beoordelingskader voor gezondheidsaspecten bij de intensieve veehouderij.

Abstract

People living nearby companies that produce compost from plants vegetable, garden and fruit waste (GFT) may be exposed to unpleasant odours. This may lead to those residents becoming anxious about their health. The measured concentrations of chemical substances in the surroundings of these compost companies, such as various volatile organic substances, ammonia and sulphurated compounds, have been found are low and will not exceed the risk levels. Little is known with regard to the health effects of bio aerosols or airborne particles (micro-organisms that are spread through the air, such as bacteria and fungi) that may be released during the composting process. It is not possible to make any conclusions on this point, however, due to the limited number of studies available.

This has become clear from a literature study conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) into the health aspects of people living nearby companies producing GFT compost. The study covered the compost process, the possible harmful effects of substances and bio aerosols and looked at the health effects on people living in the vicinity of these companies.

In order to gain more insight into the possible health risks for people living nearby a compost company, methods are needed to measure the exposure levels of bio aerosols. In addition, it would be useful to set up an assessment framework on which the possible risks of bio aerosol exposure could be monitored. Such a framework could link up with a future assessment framework for health aspects associated with intensive livestock farming.

Overig

Grootte
660KB