Health effects related to wind turbine sound

Health effects related to wind turbine sound

Go to abstract

Samenvatting

Vragen over gezondheidseffecten spelen een prominente rol in lokale discussies over de plannen voor uitbreiding van het windpark in Nederland, Zwitserland en elders. Het Zwitserse Federale Milieubureau vroeg het RIVM de literatuur verschenen tussen 2017 en medio 2020 op een rij te zetten, over het effect van geluid van windturbines op de gezondheid van omwonenden. Het RIVM en Mundonovo sound research verzamelden de wetenschappelijke literatuur over het effect van windturbines op ervaren hinder, slaapverstoring, hart- en vaatziekten en de stofwisseling. Ook werd bekeken wat bekend is over hinder door de visuele aspecten van windturbines en andere niet-akoestische factoren, zoals het lokale besluitvormingsproces. Uit de literatuurstudie blijkt dat hinder optreedt als gevolg van geluid: hoe sterker het geluid (in dB) van windturbines, hoe groter de hinder ervan. Uit de literatuur bleek niet dat het zogeheten ‘laagfrequent geluid’ (lage tonen) van windturbines voor extra hinder zorgt tot die gerelateerd aan “gewoon” geluid. Voor andere gezondheidseffecten zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig: deze effecten hangen niet duidelijk samen met het geluidniveau, maar soms wel met de ervaren hinder. Deze resultaten onderbouwen de eerdere conclusies van een vergelijkbare opdracht drie jaar geleden. De literatuur liet duidelijk zien dat omwonenden minder hinder hebben van de windturbines als ze betrokken werden bij de plaatsing ervan. Door mee te kunnen denken over de plaatsing en de balans tussen kosten en baten, ervaren omwonenden minder hinder. Het is daarom belangrijk zorgen van omwonenden serieus te nemen en hen te betrekken bij het planningsproces en de plaatsing van windturbines.

Abstract

Questions about health effects play a prominent role in local debates about the expansion of windfarms in the Netherlands, Switzerland and elsewhere. The Swiss Federal Office for the Environment asked RIVM to review the literature published between 2017 and mid 2020 about the effects of wind turbine sound on the health of local residents.

RIVM and Mundonovo sound research collected the scientific literature on the effect of wind turbines on annoyance, sleep disturbance, cardiovascular disease and metabolism. Also, they investigated what is known about annoyance from visual aspects of wind turbines and other non–acoustic factors, such as the local decision-making process.

From the literature study, annoyance clearly came forward as a consequence of sound: the louder the sound (in dB) of wind turbines, the stronger the annoyance response is. The literature did not show that so called “low frequency sound” (low pitched sound) leads to extra annoyance compared to “normal” sound. For other health effects, results of scientific research are inconsistent: these effects are not a clear consequence of the sound levels, but in some cases are related to the annoyance people experience. These results underpin previous conclusions from a comparable assignment three years ago.

The literature clearly shows that residents experience less annoyance when they participate in the siting process. By being able to take part in the siting and in balancing costs and benefits, residents experience less annoyance. It is therefore important to take worries of local residents seriously and involve them in the process of planning and the siting of wind turbines.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
924 kb