Go to abstract

Samenvatting

Na een grootschalige ramp is het van belang zo snel mogelijk de eventuele blootstelling aan schadelijke stoffen of straling van getroffenen vast te stellen. Deze informatie geeft getroffenen in ieder geval duidelijkheid en kan onnodige ongerustheid over mogelijke gezondheidsgevolgen beperken. Inzicht in de gezondheidstoestand en zorgvraag van getroffenen is belangrijk om de nazorg zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de behoeften zodat de gezondheid van de getroffenen verbeterd kan worden. Andere informatiewensen van een gezondheidsonderzoek na een ramp zijn: inzicht in factoren die generieke (persistente) gezondheidsproblemen voorspellen en de effectiviteit van interventies na een ramp, zoals het gezondheidsonderzoek zelf. Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek naar de wensen, verwachtingen en ervaringen van betrokkenen (zorgverleners, zorgverzekeraars, beleidsmakers, getroffenen), die hiervoor zijn geinterviewd. Deze inventarisatie helpt het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) om snel een doelgerichte start van gezondheidsonderzoek na een ramp te ondersteunen en voor te bereiden. In deze inventarisatie worden de wensen van de geinterviewden vertaald in doelstellingen en een bijbehorend type gezondheidsonderzoek. Tevens wordt aangegeven wanneer welke informatie het best kan worden verzameld na een ramp. Mogelijke doelstellingen voor een gezondheidsonderzoek zijn: de optimalisatie van de nazorg, het opvullen van lacunes in de bestaande kennis (zoals voorspellende factoren voor generieke gezondheidsproblemen) en het evalueren in hoeverre een gezondheidsonderzoek heeft voldaan aan de doelstellingen.

Abstract

After a disaster, it is essential to determine possible exposure to hazardous chemicals or radiation among the survivors. Adequate information on possible (negative) health effects due to exposure may limit unnecessary stress. Insight into health status and the health care needs of survivors is important information that is crucial in order to improve the health of survivors after disasters. Other information needs from a disaster health impact assessment were insight into risk factors for common persistent health problems, and the efficacy of interventions such as health research after disasters. These information needs were reported in an investigation to explore the needs, expectations and experiences of health care providers, health insurers, policy makers and survivors. These results will help the Center for Health Impact Assessment of Disasters (CGOR) in preparing and supporting health impact assessments after disasters. In this report, the information needs of the interviewees were linked to objectives and corresponding types of health research or surveillance. In addition, the best time for collecting different data for the information needs after a disaster is discussed. Possible objectives for health impact assessment include: to optimize aftercare, to fill in the knowledge gap on risk factors and to evaluate to which extent the objectives of disaster health impact assessment have been met.

Overig

Grootte
158KB