The health risks of e-cigarettes to bystanders

The health risks of e-cigarettes to bystanders

Go to abstract

Samenvatting

Een kwart van de gebruikers van e-sigaretten zijn op dit product overgestapt om omstanders te ontzien (meeroken). Toch worden ook bij het gebruik van e-sigaretten schadelijke stoffen uitgeademd, zoals propyleenglycol, nicotine en nitrosamines. De hoeveelheid die wordt uitgeademd is sterk afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte vloeistof, de intensiteit van het dampen (frequentie en inhalatie), en de ventilatie en afmetingen van de ruimte waarin wordt gedampt. Dit bepaalt ook in hoeverre gezondheidsrisico's kunnen optreden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Een deel van de schadelijke stoffen blijft achter in de 'damper' nadat ze zijn ingeademd. Doordat een e-sigaret alleen wordt geactiveerd als de gebruiker een trekje neemt, smeulen e-sigaretten niet door. Daardoor komen er geen schadelijke stoffen vrij als er geen trekje wordt genomen. Bij tabakssigaretten is dat wel het geval. Afhankelijk van bovenstaande factoren kunnen omstanders lichte gevoelens van keel-, neus- en oogirritatie ervaren. Veel dampers (78 procent) gebruiken vloeistoffen die nicotine bevatten. Hierdoor kunnen omstanders gezondheidseffecten ondervinden als hartkloppingen en een verhoogde bloeddruk. Bij gebruik van nicotinevrije vloeistoffen ontstaan deze effecten dus niet. Voor dit onderzoek heeft het RIVM de chemische samenstelling gemeten van de damp die e-sigaretgebruikers uitblazen. Hierbij is uitsluitend gekeken naar de toxicologische gezondheidsrisico's. De conclusies zijn gebaseerd op de meest recente kennis over de risico's van stoffen wanneer ze worden geïnhaleerd. Van sommige stoffen is echter nog niet bekend in hoeverre zij een risico voor de gezondheid vormen. Daarom wordt aanbevolen om de gezondheidseffecten van e-sigaretten voor gebruikers en omstanders nauwgezet te blijven volgen.

Abstract

One fourth of e-cigarette users started using this product to reduce exposure of bystanders (passive smoking). However, e-cigarette users also exhale harmful compounds, including propylene glycol, nicotine and nitrosamines. The composition of the e-liquid, the vaping intensity (frequency and inhalation), and the ventilation and dimensions of the room in which e-cigarettes are being used have a large bearing on the amounts of harmful compounds that are exhaled and, consequently, on the extent to which health risks can occur. The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) conducted research on the health risks of e-cigarette use to bystanders, on behalf of the ministry of Health, Welfare and Sport (VWS).

Harmful components are partially retained by 'vapers' after inhalation. Because e-cigarettes are only active when users take a puff, e-cigarettes do not continue to smolder between puffs. Therefore, e-cigarettes do not emit harmful compounds when no puff is being taken, in contrast to tobacco cigarettes. Depending on the conditions, bystanders may experience mild irritation of the throat, nose and eyes. Many vapers (78 percent) use nicotine-containing e-liquids. As a result, bystanders may experience palpitations and increased blood pressure. These effects do not occur when nicotine-free liquids are used.

For this investigation, the RIVM measured the chemical composition of the breath exhaled by e-cigarette users. Only toxicological health risks have been considered. The conclusions are based on the most recent insights regarding the health risks of compounds upon inhalation. For some compounds, insufficient data is available to establish whether they present risks to human health. We therefore recommend to continue to monitor closely new developments regarding the health effects of ecigarettes to bystanders and users.

Overig

Grootte
941KB