Health survey on people living in the direct vicinity of agricultural plots

Health survey on people living in the direct vicinity of agricultural plots

Go to abstract

Samenvatting

Op landbouwpercelen worden bestrijdingsmiddelen gebruikt waaraan omwonenden kunnen zijn blootgesteld. Er bestaan zorgen over de mogelijke effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen. Daarom hebben het RIVM, Universiteit Utrecht en NIVEL een verkenning gedaan naar de gezondheid van mensen die bij landbouwpercelen wonen. Gegevens over de feitelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen waren voor deze verkenning niet beschikbaar. Daarom is bekeken of er een verband bestaat tussen afstand tot landbouwpercelen en oppervlakte van nabije teelten enerzijds en gegevens over ziekten en aandoeningen anderzijds. Over het algemeen vinden we geen duidelijke verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die dichter bij landbouwpercelen wonen leken over het algemeen zelfs wat gezonder te zijn dan mensen die daar verder vandaan wonen. Dit kan met leefstijl te maken hebben. In tegenstelling tot dit algemene beeld werd in de nabijheid van maisteelt een hogere sterfte aan luchtwegaandoeningen gevonden. We kunnen niet zeggen of het gebruik van bestrijdingsmiddelen hiervan de oorzaak is. Daarnaast viel in de nabijheid van landbouwpercelen een aantal aandoeningen op waarvoor het verband met de hoeveelheid of nabijheid van specifieke gewassen onvoldoende eenduidig was, maar die nader onderzoek verdienen. Het gaat om een hoger geboortegewicht in de nabijheid van zomergerst, de ziekte van Parkinson bij fruitteelt, oogirritaties bij fruitteelt en om leukemie bij afwisselende granen-bieten-aardappelteelt. Aanbevolen wordt om te analyseren of de hogere sterfte aan luchtwegaandoeningen in de nabijheid van maisteelt verband houdt met gebruikte bestrijdingsmiddelen en/of andere factoren zoals fijnstof. Voor de overige genoemde teelten en aandoeningen wordt aangeraden om verder uit te zoeken of er sprake is van werkelijke verbanden. Daarnaast is het wenselijk om te bekijken welke bestrijdingsmiddelen in de genoemde teelten kunnen zijn gebruikt en te onderzoeken of schadelijke eigenschappen van deze middelen verband houden met de aandoeningen. Ten slotte bevelen de onderzoekers aan om in kaart te brengen of er aandoeningen zijn die in deze verkenning buiten beschouwing zijn gelaten, maar wel aandacht verdienen en hoe deze eventueel bestudeerd zouden kunnen worden. Parallel aan deze verkenning co├Ârdineert het RIVM een onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten daarvan worden later dit jaar verwacht. De resultaten van het blootstellingsonderzoek en van deze verkenning zijn nodig om richting te geven aan vervolgonderzoek. In 2020 is de tweede verkennning verschenen: Health survey on people living in the direct vicinity of agricultural plots: additional analyses (rapportnummer 2020-0056).

Abstract

People living in the direct vicinity of agricultural plots may be exposed to the pesticides used and concerns have arisen regarding the possible effects of these pesticides on their health. RIVM (National Institute for Public Health and the Environment), Utrecht University and NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research) have therefore carried out a survey of the health of people in this category.

Data on the actual exposure to pesticides of people living in the direct vicinity agricultural plots were not available for this survey, so the researchers looked at whether there was a link between data on the diseases and conditions suffered by residents and the distance of their homes from agricultural plots and the surface area of nearby crops. In general, no clear links were found between health and the proximity of agricultural plots. People who live nearer to agricultural plots even appeared slightly healthier than people who live further away, generally speaking, although this could have to do with lifestyle. In contrast with this general picture, a higher mortality due to conditions relating to the airways was found among people living in the proximity of fields where maize was cultivated. We are unable to say whether the use of pesticides was the cause.

A number of conditions in people living in the proximity of agricultural plots that did not show a consistent link with the quantity or proximity of specific crops were seen as noteworthy but require further research. These were a higher birth weight among babies born to people living near summer barley fields, Parkinson's disease and eye irritation among people living near fruit orchards and leukaemia among people living near plots where grains, beetroot and potatoes are rotated.

We recommend the analysis of whether the higher mortality due to conditions relating to the airways near fields where maize is cultivated is linked to the use of pesticides and/or other factors such as particulate matter. We also recommend that the other crops and conditions mentioned are investigated further to establish whether there are any actual links between them. It would, moreover, be advisable to examine the pesticides that can be used to protect the crops mentioned and whether the harmful properties of these substances can be linked to the conditions suffered. Finally, the researchers recommend that any conditions that have not been included in this survey, but that require attention, be identified and indications given regarding how they could be studied.
In parallel with this survey, RIVM is coordinating a study into the actual exposure to pesticides of people living in the direct vicinity of agricultural plots. The first results of this study are expected later this year. The results of the exposure study and of this survey will serve as the requisite guidelines for follow-up research.

Overig

Grootte
3.55MB