Go to abstract

Samenvatting

De inhoud van dit rapport is verouderd. Als u vragen heeft over asbest in de bodem en gezondheid kunt u het best contact opnemen met cgm@rivm.nl of uw regionale GGD. Bodemverontreinigingen met asbest hebben in veel gevallen nauwelijks of geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Bewoners en andere betrokkenen hebben evenwel vaak vragen en zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid. Daarom is het van belang dat de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en) in staat zijn deze vragen goed te beantwoorden en een goede risicoschatting kunnen maken. De richtlijn die hiervoor is opgesteld is onlangs herzien. Veranderingen in het VROM-beleid voor asbest en ontwikkelingen op het gebied van risicobeoordeling waren hiervoor de aanleiding. De richtlijn beschrijft wat medisch-milieukundige medewerkers van de GGD kunnen doen als zij een signaal krijgen, bijvoorbeeld van bewoners, over een bodemverontreiniging met asbest. De GGD heeft een signalerende functie richting gemeenten. Uitgangspunt is dat blootstelling aan een kankerverwekkende stof als asbest zoveel mogelijk moet worden voorkomen. De richtlijn beschrijft wanneer welke gegevens nodig zijn om te kunnen bepalen of er een risico bestaat voor de gezondheid. Meestal wordt daarvoor een bodemonderzoek uitgevoerd, soms met aanvullende metingen van de buitenlucht of het binnenmilieu. Vervolgens geeft de richtlijn aan hoe een gezondheidsrisico wordt berekend en aan welke normen wordt getoetst. Ook is er een overzicht van de relevante wet- en regelgeving. Ten slotte wordt ingegaan hoe de GGD gemeenten adviseert over gezondheidsrisico's en de communicatie daarover.

Abstract

The content of this report is no longer up-to-date. For questions about local health policy, please contact cgm@rivm.nl or the GGD.

In most cases of ground contaminated with asbestos there are no or very few negative consequences for the health of those residing in the neighbourhood. In spite of this, residents in the area and other concerned parties often have questions and concerns about possible consequences for their health. It is therefore important that Municipal Public Health Services (GGD) are able to answer these questions satisfactorily and to make a good estimation of the risks. The guideline drawn up for this purpose has recently been revised as a result of changes in the Inspectorate policy of the Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment (VROM) of the Netherlands on asbestos and developments in the area of risk assessment. The guideline describes the steps that need to be taken by the staff of the GGD environmental health department if they receive notification - for example, from residents - of an incidence of ground contaminated with asbestos. The function of the GGD is to pass information on to the local authorities. The starting point is that exposure to carcinogenic substances, such as asbestos, has to be prevented as much as possible. The guideline describes which data are needed at which time in order to assess whether or not there is a public health risk. A soil test is usually conducted, which may be accompanied by additional measurements of the outside air and/or indoor environments. The guideline subsequently outlines how a health risk is calculated and which criteria are to be used. There is also an overview of the relevant legislation and regulations. In closing, the guideline explains how the GGD can advise local governments on health risks and how to establish the necessary lines of communication to facilitate this flow of information.