Go to abstract

Samenvatting

Bodemverontreinigingen komen veel voor in Nederland. Meestal worden mensen hier in geringe mate aan blootgesteld en zijn er geen schadelijke gevolgen te verwachten voor hun gezondheid. Soms kan de blootstelling wel groot zijn, bijvoorbeeld doordat kinderen grond binnenkrijgen via hand-mondcontact, door groenten uit eigen tuin te eten of doordat vluchtige stoffen in de binnenlucht van woningen komen. In die gevallen kunnen gezondheidsrisico's niet altijd worden uitgesloten. In beide situaties kunnen bewoners vragen en zorgen hebben over de gevolgen voor hun gezondheid. Het is van belang dat de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en) in staat zijn deze vragen te beantwoorden en een goede risicobeoordeling kunnen maken. Het RIVM heeft daarom in samenwerking met GGD'en een richtlijn opgesteld die de benodigde informatie hiervoor bevat. De richtlijn is een geactualiseerde versie van de GGD-richtlijn 'Gezondheidsrisico's bij bodemverontreiniging' uit 2002. Beschreven wordt wanneer welke gegevens nodig zijn om te kunnen bepalen of er een risico bestaat voor de gezondheid. De basis hiervoor zijn de wettelijk voorgeschreven bodemonderzoeken en blootstellingsmodellen. In sommige gevallen wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld in binnenlucht van woningen of in groenten uit eigen (moes)tuin. De richtlijn geeft aan hoe met behulp van deze onderzoeken een gezondheidsrisico wordt bepaald en aan welke normen dat wordt getoetst. Ook is er een overzicht van de relevante wet- en regelgeving op dit gebied. Ten slotte wordt aangegeven op welke wijze de GGD bewoners en het bevoegde gezag (gemeente, provincie) kan adviseren over gezondheidsrisico's van bodemverontreiniging, de te nemen maatregelen en de communicatie daarover.

Abstract

Soil contamination is common in the Netherlands. Exposure to contaminated soil is usually marginal and people are not expected to suffer any harmful effects to their health from it. Sometimes, however, exposure is extensive, for example, when children ingest polluted soil through hand-to-mouth behaviour. Other instances of extensive exposure are when people eat home-grown vegetables or when volatile substances enter the indoor air of residences. In such cases, health risks cannot always be excluded. It is natural that people in these situations may have questions and be worrying about the consequences for their health. Therefore, it is important that the local departments of the Municipal Health Services (GGD) are able to answer these questions satisfactorily and make a good estimation of the risks. For this purpose, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has drawn up a guideline, together with the GGD, that contains the necessary information. The guideline is a revised version of the GGD guideline 'Assessing risks of soil contamination' published in 2002. The guideline describes which data is needed at which time in order to assess whether or not there is a risk to health. The legal regulations for soil surveys and exposure models are at the base of the guideline. In some cases additional investigations are carried out, for example, in the indoor air of residences or on vegetables grown in the garden or allotment. The guideline outlines how, with the help of these tests, risks to health can be determined and against which standard values they are tested. There is also an overview of the relevant legislation and regulatory requirements on this subject. Finally, it indicates how the GGD can advise both residents and the competent authorities, such as the municipal and provincial administrations, on the health risks of soil contamination, the measures that need to be taken and the communication regarding this matter.

Resterend

Grootte
2.32MB