Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft, in opdracht van het ministerie van VWS, met de GGD'en de richtlijn 'Smog en gezondheid' ontwikkeld. Hiermee is de 'GGD-richtlijn smog' uit 2004 herzien. De richtlijn geeft GGD'en informatie over smog, smogregelgeving, effecten op de gezondheid en maatregelen om gezondheidseffecten te voorkomen. Bij smog is gedurende een korte periode van enkele uren of dagen sprake van hoge concentraties luchtverontreiniging door ozon, fijn stof of stikstofdioxide. In ons land komt smog steeds minder voor, maar bij stabiel helder weer met lage windsnelheden kan het zich zowel 's zomers als 's winters voordoen. Gezondheidsklachten van smog Door smog kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij mensen met chronische long- en/of hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Het gaat hierbij om klachten aan de luchtwegen, zoals hoesten, piepen en kortademigheid. Ook kunnen bestaande chronische long- of hart- en vaatziekten erdoor verergeren. Bij smog door ozon kan bovendien irritatie van ogen, neus of keel ontstaan. Al deze klachten zijn meestal tijdelijk. Bij mensen met al bestaande long-, hart- of vaatziekten kan smog leiden tot een ziekenhuisopname en zelfs tot sterfte. Ook mensen die veel inspanning leveren en daardoor meer (verontreinigde) lucht inademen, zoals sporters en kinderen die buiten spelen, lopen een groter risico op gezondheidsklachten. Ernstige smog kan bij iedereen klachten veroorzaken. Gedragsadviezen Klachten kunnen het beste worden voorkomen door de blootstelling aan smog te verminderen. Dit kan door zware inspanning te vermijden. Bij smog door ozon, wat zich alleen in de zomermaanden voordoet, kan de blootstelling ook worden verminderd door 's middags en in de vroege avond binnen te blijven.

Abstract

Commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sports RIVM has developed the health services guideline 'Smog and Health'. With this publication the 'GGD guideline Smog' dating from 2004 has been revised. The guideline provides local public health authorities with information on smog, smog regulation, health effects and precautions to prevent health problems. Smog means that for a short period of time, a few hours or days, there are high concentrations of pollution in the air, caused by ozone, atmospheric particulate matter or nitrogen dioxide. The air in the Netherlands contains less and less smog, but in stable clear weather with low wind speeds, it may still occur both in summer and winter. Health problems caused by smog Because of smog acute health problems may occur, especially for people with chronic lung and/or heart disease, the elderly and children. This involves problems of the respiratory tract, such as coughing, wheezing and shortness of breath. Also, existing chronic cases of lung and/or heart disease might worsen. Smog that is created by ozone can also cause irritation of the eyes, nose or throat. All these symptoms are usually temporary. In people with pre-existing lung and/or heart disease smog can lead to hospitalization and even death. Also people who exert themselves frequently and therefore breath in more (polluted) air, such as athletes and children playing outside, are at a risk of health problems. Severe smog can cause problems for everyone. Behavioral advice Complaints are best prevented by reducing exposure to smog. This can be done by avoiding strenuous exercise. With smog by ozone, which only occurs during the summer months, exposure can be reduced easily by staying indoors in the afternoon and early evening.

Overig

Grootte
2.17MB