Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2017

Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2017

Go to abstract

Samenvatting

In 2017 is de totale uitstoot van broeikasgassen van Nederland met ongeveer 1,1 procent gedaald ten opzichte van 2016. Deze daling komt vooral doordat minder kolen zijn gebruikt om elektriciteit te produceren en ruimtes te verwarmen. De totale uitstoot van broeikasgassen naar de lucht wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedroeg in 2016 193,7 miljard kilogram. Het jaar 1990 geldt als referentiejaar (het zogeheten Kyoto-basisjaar) voor de te halen doelstellingen. De uitstoot in 1990 bedroeg 221,7 miljard kilogram CO2-equivalenten. Ten opzichte van het basisjaar is de uitstoot gedaald met ongeveer 12,6 procent. De uitstoot van CO2 ligt ongeveer 1 procent boven het niveau van het basisjaar. Omdat de uitstoot van de andere broeikasgassen (methaan, distikstofoxide en gefluoreerde gassen) sinds 1990 flink is gedaald, is de totale uitstoot van broeikasgassen lager dan in 1990. Dit blijkt uit een inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM jaarlijks op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opstelt. Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2018 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Kyoto Protocol en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De inventarisatie bevat verder analyses van ontwikkelingen in de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2017, een analyse van de belangrijkste bronnen die broeikasgassen uitstoten ('sleutelbronnen'), evenals de onzekerheid in hun uitstoot. Daarnaast zijn de gebruikte berekeningsmethoden en databronnen beschreven. Ten slotte bevat het een overzicht van het kwaliteitssysteem en de manier waarop de Nederlandse Emissieregistratie de berekeningen controleert.

Abstract

Total greenhouse gas (GHG) emissions in the Netherlands in 2017 decreased by approximately 1.1%, compared with 2016 emissions. This decrease was mainly the result of decreased coal combustion for energy and heat production.

In 2017, total GHG emissions (including indirect CO2 emissions and excluding emissions from Land use, land use change and forestry (LULUCF)) in the Netherlands amounted to 193.7 Tg CO2 eq. This is approximately 12.6% below the emissions in the base year 1990 (221.7 Tg CO2 eq.).

CO2 emissions in 2017 were still above the level in the base year (+1.0%). This increase was offset by the reduction since 1990 in emissions of methane, nitrous oxide and fluorinated gases (CH4, N2O and F-gases).

This report documents the Netherlands' annual submission for 2019 of its GHG emissions inventory in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006) prescribed by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol (KP) and the European Union's Greenhouse Gas Monitoring Mechanism.

This report includes explanations of observed trends in emissions; an assessment of the sources with the highest contribution to total national emissions (key sources) and the uncertainty in their emissions. Per source category, methods, data sources and emission factors (EFs) are described; besides a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data. It also describes changes in methodologies compared to the former submission (NIR 2018), the results of recalculations and planned improvements.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO RVO CBS NEA PBL Alterra Rijkswaterstaat

Overig

Grootte
7661 kb