Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport gaat in op toepassingsmogelijkheden van integrale geluidindicatoren Gden en Gnight bij monitoring en handhaving van de geluidbelasting rondom luchthavens. Gden en Gnight zijn eengetalsgeluidmaten die de gezamenlijke geluidbelasting van een populatie uitdrukken voor respectievelijk het gehele etmaal en specifiek de nachtperiode. Er wordt ingegaan op de relatie met geluidsschade, hinderbeleving en slaapverstoring binnen de populatie. Tevens is gekeken naar de te verwachten jaarlijkse variaties afhankelijk van wisselende verkeerssituaties. Gebleken is dat Gden en Gnight goede correlatie vertoont met geluidsschade, hinderbeleving en slaapverstoring. Een nauwkeurige prognose op basis van Gden/Gnight van deze laatste aspecten die geheel overeenstemt met daarvoor bekende dosis-responsrelaties is echter niet mogelijk. Jaarlijkse variaties in de groepsgeluidbelasting Gden en Gnight onder gelijkblijvende verkeersaantallen zijn relatief beperkt. Daarmee lijken deze indicatoren minder gevoelig voor wisselende meteorologische omstandigheden en bieden mogelijk ook aanknopingspunten in het kader van een transparant handhavingsbeleid rondom luchthavens. Vanwege dit perspectief is het aan te bevelen om deze nieuwe indicatoren mee te nemen in het tweejarige proeftraject 'Vliegen volgens afspraak' dat recent van start is gegaan.

Abstract

This report discusses applications of noise indicators Gden and Gnight for monitoring and restricting noise exposure near airports. Gden and Gnight are single number indicators that express the joint noise exposure of a population during the day and night, respectively. The relation between Gden and Gnight with other indicators such as annoyance, sleep disturbance and social losses due to noise was looked into. It appears that Gden and Gnight show good correlation with annoyance, sleep disturbance and social losses due to noise. Accurate predictions, however, of the latter based on Gden and Gnight that fully coincide with accepted dose-response relation are not possible.
Yearly variations of the groep exposure levels Gden and Gnight, at constant flight numbers are relatively small. This indicates a relatively low sensitivity for altering meteorological conditions and offers opportunities for application of group noise exposure levels in monitoring programs and transparent noise legislation. Because of this outlook, it is recommended that these new indicators be included in the two-year pilot project Vliegen volgens afspraak that has been launched recently.

Overig

Grootte
209KB