Go to abstract

Samenvatting

Nieuwe concentratie- en depositiekaarten voor NSL en PAS: 2014 Het RIVM heeft op kaarten weergegeven wat in 2014 in Nederland de concentraties in de lucht waren van onder andere stikstofdioxide en fijn stof. Ook is aangegeven in welke mate stikstof op de bodem neerslaat. Daarnaast zijn toekomstberekeningen voor deze stoffen gemaakt voor de periode 2015-2030. De kaarten worden gebruikt om het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te monitoren. Met deze programma's worden onder andere de effecten van ruimtelijke plannen getoetst. Stikstofdioxideconcentraties voor 2015 veelal lager De gemeten concentraties stikstofdioxide (NO2) waren in 2014 lager dan in 2013, waarschijnlijk als gevolg van lagere emissies. De concentraties die voor 2015 zijn berekend, zijn op de meeste locaties lager dan vorig jaar voor 2015 was geraamd. Op locaties nabij drukke rijkswegen zijn de concentraties wat hoger dan de raming van vorig jaar aangaf. De oorzaak hiervan zijn de hoger gemeten emissies van stikstofoxiden van dieselbestelauto's. Fijnstofconcentraties ook lager De gemeten concentraties PM10 en PM2,5 waren in 2014 lager dan in 2013. Ook de concentraties die voor 2015 zijn berekend, zijn op de meeste locaties lager dan vorig jaar was geraamd. De roetconcentraties dalen naar verwachting de komende jaren verder, onder andere doordat steeds meer dieselauto's een roetfilter hebben. Roet komt vrij bij allerlei verbrandingsprocessen en is een onderdeel van fijn stof. Roetconcentraties worden in beeld gebracht omdat ze mogelijk de lokale bijdrage van vooral verkeersemissies aan de gezondheidsrisico's van luchtluchtverontreiniging beter weergeven dan stikstofdioxide, PM10 en PM2,5. Verwachte neerslag van stikstof op de bodem daalt In lijn met eerdere ramingen daalt de hoeveelheid stikstof die op de bodem neerslaat naar verwachting de komende jaren. Wel zullen de maatregelen die vanaf 2015 vanwege de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor de landbouw zijn gepland om de neerslag van stikstof te verminderen, minder effect hebben dan de bedoeling was. De PAS is opgezet om economische groei mogelijk te maken en tegelijkertijd de neerslag van stikstof op natuurgebieden te laten afnemen, conform de doelen van Europees natuurbeleid. Minder stikstof op de bodem is een voorwaarde voor het behoud van de natuur.

Abstract

New maps of concentrations and depositions for NSL and PAS: 2014

In this report, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) presents the maps of air concentrations in the Netherlands for several substances, including nitrogen dioxide and particulate matter for 2014. It also presents the maps for the deposition of nitrogen compounds to the soil for that year. Calculations for the future (2015-2030) have also been made. The maps are being used for monitoring the national air quality collaboration programme (NSL) and the integrated approach to nitrogen (PAS). These programmes assess the effects of new spatial planning projects.

Nitrogen dioxide concentrations mostly lower for 2015
The measured concentrations of nitrogen dioxide (NO2) were lower in 2014 than in 2013, probably due to lower emissions. The concentrations calculated for 2015 are at most locations lower than last year's estimates for 2015. The concentrations are somewhat higher at locations near busy motorways than estimated last year. The reason for this is the higher measured emissions of nitrogen oxides from diesel delivery vans.

Particulate matter concentrations also lower
The measured concentrations of PM10 and PM2.5 were lower in 2014 than in 2013. The concentrations calculated for 2015 are at most locations also lower than was estimated last year. The soot concentrations are expected to decrease further in the coming years, partly because more and more diesel cars have filters. Soot is released during all kinds of combustion processes and is a part of particulate matter. Soot concentrations are calculated as they may better reflect the health related effects of local contribution of traffic emissions than nitrogen dioxide, PM10 and PM2.5.

Nitrogen deposition to the soil expected to decrease
In line with previous estimates the amount of nitrogen deposited to the soil is expected to decrease in coming years. However, the measures in agriculture planned as part of the PAS from 2015 onwards to reduce the nitrogen deposition, have a smaller effect than intended. The PAS is designed to enable economic growth while decreasing the deposition of nitrogen in nature areas, in accordance with the objectives of European policies for nature protection. Therefore, less nitrogen deposited to the soil is a prerequisite for the preservation of nature areas.

Overig

Grootte
3.83MB