Go to abstract

Samenvatting

In 2006 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M, voorheen VROM) de vernieuwing van de Wet bodembescherming ingezet. Een onderdeel daarvan is de risicobeoordeling van bodemverontreinigingen. De manier waarop deze risicobeoordeling moet worden uitgevoerd, staat beschreven in de Circulaire bodemsanering uit 2006 (het zogeheten Saneringscriterium). De risicobeoordeling bestaat uit drie stappen op basis waarvan uiteindelijk wordt bepaald of een verontreinigde bodem moet worden gesaneerd. Het RIVM heeft in de Handreiking Triade 2011 beschreven hoe locatiespecifiek ecologisch onderzoek in de derde en laatste stap kan worden uitgevoerd. Hierin wordt lokale informatie over de aard van de verontreiniging en eventuele effecten op de omgeving meegenomen in de beoordeling. De Triade-methodiek is hiervoor een geschikte methode. De Circulaire is aangepast in 2008 en 2009 en de volgende aanpassing wordt begin 2011 verwacht. Vooruitlopend hierop is Handreiking Triade vernieuwd; ook zijn knelpunten verbeterd. De Triade-methodiek combineert de resultaten van drie typen onderzoek: chemische analyses, toxiciteitstoetsen en ecologisch veldonderzoek. Op basis van de combinatie van deze resultaten wordt de beoordeling minder onzeker en kan de beslissing om wel of niet met spoed te saneren beter worden onderbouwd.

Abstract

This report, entitled 'Guideline Triad 2011, site-specific ecological risk assessment in Step 3 the Remediation Criterion', gives a description on how to perform a site-specific risk assessment as part of Dutch regulations. This description is meant as a guideline for straightforward application of the Triad in ecological risk assessment of contaminated soils.
On the 1st of January 2006 a renewal process was started to update the Dutch Soil Protection Act. The risk assessment of contaminated sites is described in the Circular letter Soil Remediation (2006). The so-called 'Remediation criterion' is part of the Circular letter and describes the way in which the urgency of soil clean-up is determined. The Remediation criterion was updated in 2008 and 2009. The next update will be effected in 2011.
This renewed guideline will be part of step three in the Remediation criterion, in which site-specific measurements and calculations are important elements. These investigations will be a basis for the assessment whether there is an unacceptable ecological risk of soil pollution, by chemical, toxicological and ecological research, or whether more research is needed. The different methods to be used in a Triad provide a 'Weight of Evidence' to the risk evaluation. Moreover, the Triad can be applied in a stepwise (tiered) way, in order to exploit the research in a cost-effective manner.

Resterend

Grootte
910KB