Guidance for the derivation of intervention values for emergency response planning

Guidance for the derivation of intervention values for emergency response planning

Go to abstract

Samenvatting

Met interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen wordt het niveau van gevaar ingeschat wanneer mensen eenmalig en kortdurend een gevaarlijke stof inademen als gevolg van een incident. Deze interventiewaarden ondersteunen de bestrijding van incidenten in Nederland. Op basis van de waarden worden beslissingen genomen om eventueel meer hulpverlenende organisaties in te zetten die betrokken zijn bij de incidentbestrijding. Ook maken ze beslissingen mogelijk over maatregelen om de bevolking te beschermen en over de communicatie met de bevolking. Vooral de Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) van de GHOR/GGD en de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer maken van deze interventiewaarden gebruik. De wijze waarop interventiewaarden voor incidentbestrijding tot stand komen, is recentelijk volledig herzien. Het RIVM beschrijft de huidige methodiek, welke overwegingen hierbij worden gemaakt en hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd. Interventiewaarden voor incidentbestrijding bestaan in Nederland sinds 1993. In opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het RIVM hiervoor sinds 2001 verantwoordelijk. Voor de interventiewaarden worden onderzoeksgegevens over gezondheidseffecten van een eenmalige blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij proefdieren en mensen vertaald naar de algemene bevolking. Hierbij wordt rekening gehouden met groepen die extra gevoelig kunnen zijn voor de blootstelling aan deze stoffen, zoals ouderen en kinderen.

Abstract

In the Netherlands, intervention values are available to support the management of chemical incidents when a single, accidental inhalation exposure of short duration to a dangerous substance has occurred. These values can be used to assess the potential risks to human health which result from acute releases, and subsequently to support risk management and risk communication. End-users of these intervention values are the Public Health Advisors Hazardous Materials (HazMat) of the Municipal Public Health Service (GAGS) and the HazMat advisors of the fire department (AGS).

The methodology used to derive intervention values for emergency response planning has recently been revised. In this report, RIVM describes the current methodology, the considerations involved and how the quality is guaranteed.

Intervention values for emergency response planning have been derived in the Netherlands since 1993. At the request of the Netherlands' Ministry of Infrastructure and Water Management and the Ministry of Health, Welfare and Sport, RIVM has been responsible for this process since 2001. Intervention values are based on health effects experienced after a single exposure to dangerous substances observed in animals and humans. These data are extrapolated to the general population, including vulnerable subpopulations.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1067 kb