Go to abstract

Samenvatting

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is erop gericht werknemers gezond en productief aan het werk te houden. Specifieke aandacht hierbij voor potentieel kwetsbare groepen kan mogelijk positief bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van deze groepen. Zo profiteren chronisch zieken, ouderen, laaggeschoolden, zzp'ers en mantelzorgers mogelijk minder van werkgerelateerde scholingsmaatregelen gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dit komt naar voren in een Health Impact Assessment (HIA) van een aantal maatregelen op het terrein van duurzame inzetbaarheid die is uitgevoerd door het RIVM. De HIA was gericht op het in kaart brengen van mogelijke gezondheidseffecten van een aantal maatregelen die genoemd worden in het Vitaliteitspakket. De nadruk van deze HIA lag op het effect van scholingsmaatregelen. Hierbij was speciaal aandacht voor het identificeren van potentieel kwetsbare groepen. De omvang van deze groepen en hun potentiƫle kwetsbaarheid is afhankelijk van de definitie die gehanteerd wordt. Deze definities bleken in de literatuur niet altijd overeen te komen. In het duurzame inzetbaarheidsbeleid van het ministerie van SZW is al specifieke aandacht voor 55-plussers. Deze HIA laat zien dat het daarnaast zinvol is om, bijvoorbeeld met betrekking tot scholingsmaatregelen, specifiek aandacht te besteden aan laaggeschoolden, chronisch zieken, zzpers/ flexwerkers en mantelzorgers. In aanvulling op de geformuleerde aanbevelingen per groep liggen belangrijke algemene aanbevelingen op het terrein van: gedeelde verantwoordelijkheid, integrale aanpak, multidisciplinaire samenwerking, maatwerk, lange termijn planning en strategisch personeelsbeleid.

Abstract

Sustainable employment policy aims to maintain that people stay healthy and productive at the labour market. Specific attention for potential vulnerable groups in this context can possibly contribute positively to the sustainable employment of these groups. For instance, it may be the case that lay carers, flexi-workers, the self-employed, less educated people, older people and chronically sick profit less from work related learning measures directed at improving sustainable employment at the labour market. This emerged from a Health Impact Assessment (HIA) focussing at some specific measures aiming to support sustainable employment at the labour market that was executed by the RIVM. The HIA aimed to identify possible health impacts of a number of measures included in the Vitality Package. This HIA focussed at the impact of work related learning measures, with specific attention for the identification of potential vulnerable groups. The size and potential vulnerability depended of the definition applied in the literature, which appeared to vary in practice. In the sustainable employment policy from the ministry of Social Affairs already specific attention is being paid to people aged 55 years and older. In addition, this HIA shows that it seems to be worthwhile to also include specific attention to lay carers, flexiworkers, the self-employed, less educated people and chronically sick. Besides the f recommendation formulated for each identified group, important general recommendations can be found in the context of shared responsibility, integral approach, multidisciplinary collaboration, tailored approach, long-term planning and strategically personnel policy.

Overig

Grootte
545KB