Revision of the risk assessment of GenX and PFOA in vegetable garden crops in Dordrecht, Papendrecht, and Sliedrecht

Revision of the risk assessment of GenX and PFOA in vegetable garden crops in Dordrecht, Papendrecht, and Sliedrecht

Go to abstract

Samenvatting

In 2018 heeft het RIVM een risicobeoordeling uitgevoerd van GenX en PFOA (perfluoroctaanzuur) in moestuingewassen rond het chemiebedrijf Dupont/Chemours in Dordrecht. Deze stoffen zijn door de uitstoot van dit bedrijf in de bodem terechtgekomen en zijn opgenomen door gewassen in deze moestuinen. De conclusie was toen dat moestuingewassen die binnen een straal van 1 kilometer rondom het bedrijf zijn geteeld, konden worden gegeten, maar niet te vaak en niet te veel. Gewassen buiten deze straal konden veilig worden gegeten. Dit advies is gegeven op basis van de gezondheidskundige grenswaarden die toen golden en concentraties van GenX en PFOA die in 2017 in deze moestuingewassen zijn gemeten.

In 2020 heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde bepaald. Nieuwe wetenschappelijke informatie was daar de aanleiding voor. De nieuwe grenswaarde is lager, en dus strenger. De stoffen kunnen al bij een lagere blootstelling schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze kennis was er bij de eerdere beoordeling niet.

Deze nieuwe grenswaarde is nu vergeleken met de hoeveelheid GenX en PFOA die mensen binnen kunnen krijgen via de moestuingewassen. Hiervoor zijn de concentraties uit 2017 gebruikt. Op basis van deze kennis adviseert het RIVM om geen gewassen te eten uit moestuinen die binnen een straal van 1 kilometer rondom DuPont/Chemours liggen. Bij dit advies is er rekening mee gehouden dat mensen waarschijnlijk ook via andere bronnen aan deze stoffen worden blootgesteld. Voorbeelden zijn drinkwater en andere voedselproducten dan uit de moestuin.

Het is niet mogelijk om met de nieuwe inzichten een conclusie te trekken voor de moestuingewassen uit tuinen die verder weg liggen, in een straal van 1 tot 4 kilometer rondom DuPont/Chemours. In deze gewassen waren bijna alle concentraties lager dan de concentraties die in 2017 konden worden gemeten. Voor deze gewassen is de precieze concentratie van GenX en PFOA dus niet bekend, waardoor er geen risicobeoordeling kan worden uitgevoerd.

De risicobeoordeling is gebaseerd op concentraties die in 2017 zijn gemeten. Sinds die tijd is de methode waarmee deze stoffen worden gemeten verder verbeterd. Nieuwe metingen in gewassen kunnen daardoor beter inzicht geven in de hoeveelheid van GenX en PFOA die mensen nu binnen kunnen krijgen via moestuingewassen afkomstig uit de omgeving van het chemiebedrijf.

Abstract

In 2018, RIVM carried out a risk assessment of GenX and PFOA (perfluorooctanoic acid) in vegetable garden crops grown in the vicinity of the DuPont/Chemours chemical company in Dordrecht. These substances were emitted by the company and ended up in the soil, resulting in take up by crops in the vegetable gardens in question. The conclusion at the time was that vegetable garden crops grown within a radius of 1 kilometre of the company could be consumed, but not too often or in too large quantities. Crops grown outside this radius could be consumed safely. This advice was based on the health-based guidance values then applicable and concentrations of GenX and PFOA measured in these crops in 2017.

In 2020, the European Food Safety Authority (EFSA) established a new health-based guidance value based on new scientific information. This guidance value is lower and, thus, stricter. This means that the substances in question can be harmful at even lower exposure levels. This was not known at the time of the earlier assessment.

The new guidance value has now been compared with the quantity of GenX and PFOA which people may ingest via the vegetable garden crops. The concentrations measured in 2017 were used for this. Based on this knowledge, RIVM recommends that no crops from vegetable gardens located within a radius of 1 kilometre from DuPont/Chemours should be eaten. This advice takes account of the fact that people are also exposed to these substances via other sources, such as drinking water and food products other than those from the vegetable gardens.

It is not possible to draw a conclusion for the crops from vegetable gardens located further away, that is, within a radius of 1 to 4 kilometre of DuPont/Chemours. Almost all the concentrations in these crops were lower than the concentrations that could be measured in 2017. As a result, the precise concentrations of GenX and PFOA in these crops are not known, so a risk assessment cannot be performed.

The risk assessment is based on concentrations measured in 2017. Since then, the method to measure these substances has been further improved. New crop measurements can therefore provide a better insight into the quantity of GenX and PFOA which people may now ingest via vegetable garden crops grown in the vicinity of the chemical company.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
735 kb