Revision of the risk assessment of PFAS in vegetable garden crops in Helmond

Revision of the risk assessment of PFAS in vegetable garden crops in Helmond

Go to abstract

Samenvatting

In 2019 heeft het RIVM een risicobeoordeling uitgevoerd van GenX en PFOA (perfluoroctaanzuur) in moestuingewassen uit het volkstuinencomplex Sluisdijk. Deze moestuinen liggen 450 meter ten noordoosten van chemiebedrijf Custom Powders in Helmond. De stoffen, die horen bij de groep poly- en perfluoroalkylstoffen (PFAS), zijn door de uitstoot van dit bedrijf in de bodem terechtgekomen en opgenomen door gewassen in de moestuinen. De conclusie was toen dat de moestuingewassen veilig konden worden gegeten. Dit advies is gegeven op basis van de gezondheidskundige grenswaarden die toen golden en concentraties van GenX en PFOA die in 2018 in deze moestuingewassen zijn gemeten.

In 2020 heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde bepaald voor PFAS. Nieuwe wetenschappelijke informatie was daar de aanleiding voor. De nieuwe grenswaarde is lager, en dus strenger. De stoffen kunnen al bij een lagere blootstelling schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze kennis was er bij de eerdere beoordeling niet.

Deze nieuwe grenswaarde is nu vergeleken met de hoeveelheid GenX en PFOA die mensen kunnen binnenkrijgen via de moestuingewassen uit het volkstuinencomplex Sluisdijk. In deze herbeoordeling is ook onderzocht hoeveel PFHpA (perfluorheptaanzuur) mensen kunnen binnenkrijgen; dit is een andere PFAS die is aangetroffen in de moestuingewassen.

Op basis van de nieuwe kennis over PFAS adviseert het RIVM om geen gewassen te eten uit volkstuinencomplex Sluisdijk (Helmond). Bij dit advies is er rekening mee gehouden dat mensen ook via andere bronnen aan deze stoffen worden blootgesteld. Voorbeelden zijn drinkwater en andere voedselproducten dan uit de moestuin.

De risicobeoordeling is gebaseerd op concentraties die in 2018 zijn gemeten. Sinds die tijd is de methode waarmee PFAS worden gemeten, verder verbeterd. Nieuwe metingen in gewassen kunnen daardoor beter inzicht geven in de hoeveelheid PFAS die mensen nu binnen kunnen krijgen via moestuingewassen afkomstig uit de omgeving van het chemiebedrijf.

Abstract

In 2019, RIVM carried out a risk assessment of GenX and PFOA (perfluorooctanoic acid) in vegetable garden crops from the Sluisdijk allotment complex. These vegetable gardens are located 450 metres to the north-east of the Custom Powders chemical company in Helmond. These substances, which belong to the group of poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS), ended up in the soil after having been emitted by this company and were absorbed by the crops in the vegetable gardens. The conclusion at the time was that it was safe to eat these crops. This advice was based on the health-based guidance values then applicable and concentrations of GenX and PFOA measured in these crops in 2018.

In 2020, the European Food Safety Authority (EFSA) established a new health-based guidance value for PFAS, based on new scientific information. This guidance value is lower and, thus, stricter. This means that the substances in question can be harmful at even lower exposure levels. This was not known at the time of the earlier assessment.

This new guidance value has now been compared with the quantity of GenX and PFOA which people may ingest via the vegetable garden crops from Sluisdijk allotment complex. This reassessment also included how much PFHpA (perfluoroheptanoic acid) people may ingest. This is another PFAS found in the vegetable garden crops.

Based on the new knowledge about PFAS, RIVM recommends that no crops from the Sluisdijk allotment complex in Helmond should be eaten. This advice takes account of the fact that people are also exposed to these substances via other sources, such as drinking water and food products other than those from the vegetable gardens.

The risk assessment is based on concentrations measured in 2018. Since then, the method to measure PFAS has been further improved. New crop measurements can therefore provide a better insight into the quantity PFAS which people may now ingest via vegetable garden crops grown in the vicinity of the chemical company.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
764 kb