Impact analysis for the update of AERIUS Calculator and Monitor 2021

Impact analysis for the update of AERIUS Calculator and Monitor 2021

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM beheert het rekeninstrument AERIUS dat berekent en monitort hoeveel stikstof er in Nederland op de bodem neerkomt. Overheden en initiatiefnemers van projecten berekenen met AERIUS Calculator de uitstoot van stikstof en de neerslag ervan op Natura 2000-gebieden. AERIUS Monitor geeft overheden inzicht in de actuele en verwachte stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden en de overbelasting door stikstof. Calculator en Monitor ondersteunen de vergunningverlening en beleidsvorming.

Deze berekeningen en monitoringsinformatie moeten accuraat zijn, zodat beleidsmakers en vergunningverleners de actuele, juiste inzichten hebben om beslissingen te kunnen nemen. Daarom worden elk jaar de nieuwste inzichten en actuele gegevens over de natuur en stikstofbronnen in AERIUS verwerkt. Deze actuele gegevens kunnen verschillen van de vorige versie van Calculator en Monitor en kunnen daardoor tot andere uitkomsten leiden. Om te kijken wat de aanpassingen betekenen heeft het RIVM deze impactanalyse gemaakt. Hiervoor zijn de belangrijkste verschillen en het effect daarvan in beeld gebracht.

In de versie 2021 zijn onder andere de zogeheten emissiefactoren geactualiseerd. AERIUS Calculator gebruikt deze emissiefactoren om de stikstofuitstoot van een project te bepalen. Daarnaast rekent Calculator 2021 de depositie tot een afstand van maximaal 25 km van de bron, volgend op de laatste regelgeving. Door deze aanpassingen levert een berekening een andere uitkomst.

Het RIVM produceert jaarlijks nieuwe depositiekaarten die nu beschikbaar zijn in AERIUS Monitor. Verder zijn de grenzen van de stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden geactualiseerd (de zogeheten habitatkaart). Door deze aanpassing veranderen de locaties waar AERIUS Calculator mee rekent (de relevante hexagonen). Daarnaast zorgen deze wijzingen dat het berekende oppervlakte niet-overbelast stikstofgevoelige natuur wijzigt.

Abstract

The RIVM manages the calculation tool AERIUS, which calculates and monitors deposition of nitrogen in the Netherlands. Government bodies and project organisers use AERIUS Calculator to calculate nitrogen emissions and deposition of nitrogen in Natura 2000 areas. AERIUS Monitor gives government bodies updates and forecasts regarding nitrogen deposition in Natura 2000 areas and nitrogen overload. Calculator and Monitor facilitate policymaking and licensing.

These calculations and monitoring information must be accurate to enable policymakers and authorities to make the right decisions. For this reason, AERIUS is updated every year with the latest insights and up-todate data. As a result, the results and insights obtained from the latest version of Calculator and Monitor may differ from previous versions. The RIVM has conducted this impact assessment to investigate the significance of these adjustments. For this purpose, the assessment displays the main differences between the versions and the effect thereof.

The update is necessary as data on nitrogen emissions regularly changes. For example, the emission factors, which AERIUS Calculator uses to determine how much nitrogen specific projects will emit, must be kept up to date. Furthermore, in compliance with new legislation, Calculator 2021 calculates deposition levels up to a maximum distance of 25 km from the source, meaning it will give different calculations compared to previous versions.

Every year, the RIVM produces new deposition maps and these are now available via AERIUS Monitor. In addition, the boundaries of the nitrogen-sensitive natural areas in the Natura 2000 regions have been updated (known as the habitat map) and therefore the update will change the locations that AERIUS Calculator uses for its calculations (the relevant hexagons). Moreover, this update affects the previously calculated non-overloaded nitrogen-sensitive natural areas.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2302 kb