Implementatie van een datafusie methode om de concentratie en droge depositie van ammoniak in Nederland te bepalen

Implementatie van een datafusie methode om de concentratie en droge depositie van ammoniak in Nederland te bepalen

Go to abstract

Samenvatting

Methode om de concentratie en droge depositie van ammoniak vast te stellen is verder verfijnd Het RIVM heeft de methode om de concentratie en 'droge depositie' van ammoniak in Nederland vast te stellen verder verfijnd. De concentratie is de hoeveelheid ammoniak die in de lucht zit. De droge depositie is de hoeveelheid ammoniak die bij droog weer vanuit de lucht op de bodem terechtkomt. Met de verfijnde methode komen de gemeten en berekende ammoniakconcentraties nog beter overeen. De methode De nieuwe methode is een nabewerking op de berekende concentratie en droge depositie van ammoniak. Lokaal kan de verhouding tussen berekende en gemeten ammoniakconcentraties verschillen. De nieuwe methode houdt hier beter rekening mee dan voorheen en past de berekende waarden aan de lokale situatie aan. De eerdere methode gebruikte hiervoor een vaste, landelijke factor. De lokale aanpassing is nu mogelijk, omdat er in de afgelopen jaren veel meetpunten zijn bijgekomen in het Meetnet ammoniak in Natuurgebieden (MAN). Beter inzicht Met de nieuwe methode zijn lokale verschillen tussen de gemeten en berekende ammoniakconcentraties kleiner. De berekende concentratie en droge depositie met de nieuwe methode zijn hoger in het (zuid)westen van Nederland. In het oosten van Nederland zijn die juist lager. De gemiddelde concentratie en droge depositie van ammoniak over heel Nederland blijft vrijwel hetzelfde.

Abstract

Method for determining the concentration and dry deposition of ammonia further refined
RIVM has further refined the method to assess the concentration and dry deposition of ammonia in the Netherlands. Concentration is the amount of ammonia that is in the air. Dry deposition is the amount of ammonia that gets down from the air to the surface in dry weather. With the refined method, the measured and calculated ammonia concentrations correspond better.

The method
The new method is a post-processing on the calculated concentration and dry deposition of ammonia. The ratio between calculated and measured ammonia concentrations may differ locally. The new method takes into account these local differences better than before and adapts the calculated values to the local situation. The earlier method used a fixed, national factor for this. The local adjustments are now possible, because many measurement points have been added to the Measuring Ammonia in Nature network (MAN) in recent years.

Better insight
With the new method, differences between the measured and calculated ammonia concentrations are smaller. The calculated concentration and dry deposition are higher in the (south)west of the Netherlands with the new method. In the east of the Netherlands they are lower. The average concentration and dry deposition of ammonia in the Netherlands remain virtually the same.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
4854 kb