Go to abstract

Samenvatting

Ondanks de goede toegankelijkheid van de medische zorg in Nederland, verschilt de gezondheid tussen mensen met een lage en een hoge maatschappelijke positie. Het RIVM stelt een gestandaardiseerde meetmethode (indicator) voor waarmee deze gezondheidsverschillen kunnen worden weergegeven. Op die manier kunnen de verschillen in de gaten worden gehouden en kan worden getoetst of beleidsmatige maatregelen om ze te verkleinen, zoals initiatieven in wijken, effect hebben. De voorgestelde indicator geeft het verschil in levensverwachting weer tussen de 20 procent Nederlanders die de laagste maatschappelijke positie innemen en degenen die tot de hoogste 20 procent behoren. De maatschappelijke positie (sociaal economische status, ofwel SES) wordt doorgaans ontleend aan het opleidingsniveau of inkomen van mensen. Gezondheid is een complex begrip en omvat diverse kenmerken, waardoor dit onderzoek zich niet wil beperken tot één indicator. Om het overzichtelijk te houden wordt wel een kernindicator voorgesteld. Deze gebruikt het eigen oordeel van mensen over hun gezondheid als maat voor gezondheid en het opleidingsniveau als maat voor SES. Om nog andere aspecten van de gezondheid te belichten wordt voorgesteld om ook alternatieve gezondheidsmaten te berekenen. Momenteel zijn gegevens beschikbaar over de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen. In de toekomst komen gegevens beschikbaar die meer in lijn zijn met wat internationaal wordt gebruikt. Het betreft de levensverwachting zonder (door ziekte veroorzaakte) beperking van activiteiten, zoals naar werk of school gaan, en de levensverwachting zonder chronische ziekten. Voorgesteld wordt om in de toekomst deze gezondheidsmaten toe te voegen.

Abstract

Despite general access to health care, the amount of health differs between those with a low and a high socio-economic position. The RIVM proposes a standardized measurement instrument (indicator) to measure these differentials in health. An indicator is needed in order to monitor trends in time and to see whether policy measures to decrease these differentials, like initiatives on the neighborhood level, are effective.

The proposed indicator gives the difference in health expectancy between the 20 percent that occupy the lowest socio-economic positions in the Dutch population and those occupying the highest 20 percent. Measurement of the socio-economic position (or socio-economic status, SES) is usually based on the education or income of the person. Health is a complex entity and comprises several characteristics. Therefore, this research does not restrict itself to proposing a single indicator. In order to retain an overview, however, it proposes a core indicator. The core indicator uses the self-perceived health status of individuals as the measure of health and it uses educational level as the measure of SES.

In order to include other aspects of health, also alternative health measures should be calculated. At this moment data are available on life expectancy without disability. In the future data will become available that are more in line with international standards. These are life expectancy without (health-related) activity restriction, like working or attending school, and life expectancy without chronic disease. It is proposed to add these indicators in the future.

Overig

Grootte
217KB