Indicative magnetic field zones around overhead high-voltage lines : Explanation of the updated grid map (Netkaart)

Indicative magnetic field zones around overhead high-voltage lines : Explanation of the updated grid map (Netkaart)

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft de Netkaart uit 2005 waarop de bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland zijn weergegeven, geactualiseerd. De Netkaart is aangepast, omdat nu betere gegevens over het hoogspanningsnet beschikbaar zijn. Ook is het hoogspanningsnet op een aantal plaatsen veranderd, bijvoorbeeld doordat nieuwe hoogspanningslijnen zijn aangelegd of bestaande lijnen ondergronds zijn gebracht, verplaatst of afgebroken. De kaart is een hulpmiddel voor gemeenten bij de besluitvorming over de inrichting van de ruimte nabij bovengrondse hoogspanningslijnen. De Netkaart geeft een indicatie van de breedte van de magneetveldzone langs de bovengrondse hoogspanningslijnen. Als binnen deze zone nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt, wordt aangeraden om voor die specifieke locatie de zone te bepalen. De Rijksoverheid adviseert om in deze 'specifieke magneetveldzone' vanwege het voorzorgsbeleid 'zoveel als redelijkerwijs mogelijk' te voorkomen dat kinderen langdurig blootstaan aan een jaargemiddelde magneetveldsterkte van meer dan 0,4 microtesla. Netbeheerder TenneT heeft de gegevens, die nodig zijn om de specifieke magneetveldzone te kunnen berekenen, de afgelopen vijf jaar systematisch in een register vastgelegd. Daardoor zijn de gegevens over het elektriciteitstransport dat maximaal door de lijnen gaat, de locaties van de masten en de manier waarop de elektriciteitsdraden in de masten hangen nauwkeuriger, betrouwbaarder en navolgbaarder beschikbaar dan voorheen. Door de nieuwe gegevens voor de hoogspanningslijnen zijn de indicatieve magneetveldzones van de meeste lijnen veranderd. Voor 62 procent van de lijnen is de zone smaller geworden, voor 30 procent is deze breder. Voor 8 procent van de lijnen is de zone hetzelfde gebleven. Door de veranderingen in de gegevens van TenneT kunnen ook de specifieke magneetveldzones anders zijn. Dit kan van belang zijn voor de besluiten over de inrichting van de ruimte nabij bovengrondse hoogspanningslijnen.

Abstract

RIVM has updated the 2005 grid map (Netkaart) showing the overhead high-voltage lines in the Netherlands. The grid map has been modified because better data on the high-voltage grid is now available. The high-voltage grid has also changed in a number of places, for example because new high-voltage lines have been realised or existing lines have been brought underground, moved or taken down. The map is a tool for municipalities that need to decide on the design of the area near overhead high-voltage lines.

The grid map gives an indication of the width of the magnetic field zone along the overhead high-voltage lines. If new zoning plans are designed within this indicative zone, it is recommended to determine the zone for that specific location. In this 'specific magnetic field zone', the government recommends, for precautionary reasons, to prevent children from long-term exposure to an annual average magnetic field strength of more than 0.4 microtesla, 'as far as reasonably possible'.

Grid operator TenneT has systematically recorded the data needed to calculate the specific magnetic field zone over the past five years. As a result, the data on the maximum flow of electricity through the lines, the locations of the masts and the way the cables hang in the masts are more accurate, reliable and traceable than before.

Due to the new data for the high-voltage lines, the indicative magnetic field zones of most lines have changed. In 62 percent of the lines, the zone has become narrower, and wider in 30 percent. In 8 percent of the lines, the zone has remained the same. Due to changes in TenneT's data, the specific magnetic field zones may also be different. This could be important for decisions about spatial planning near overhead high-voltage lines.

Overig

Grootte
1.94MB