Indicative environmental risk limits for lithium in surface water

Indicative environmental risk limits for lithium in surface water

Go to abstract

Samenvatting

De afgelopen jaren is steeds meer lithium gewonnen. Dit komt vooral doordat er steeds meer accu’s en batterijen nodig zijn, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s en fietsen. Bij de winning, de verwerking in producten en de verwerking van afval kan de stof in het milieu terechtkomen, zo ook in oppervlaktewater. Dit kan schadelijk zijn voor planten en dieren in het water.

Er bestaat in Nederland nog geen goed onderbouwde norm voor een veilige concentratie voor lithium in oppervlaktewater. De risico’s van lithium voor planten en dieren in water kunnen daardoor niet goed worden ingeschat.

Het RIVM heeft daarom ‘indicatieve risicogrenzen’ bepaald voor lithium in zoet en zout oppervlaktewater. Deze indicatieve risicogrenzen worden in korte tijd bepaald om snel informatie te kunnen geven over mogelijke risico’s. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) kan dit advies gebruiken om ‘indicatieve waterkwaliteitsnormen’ te bepalen. De indicatieve normen voor lithium zijn bedoeld voor vergunningverleners.

Het RIVM heeft berekend dat een concentratie van 11 microgram per liter water veilig is voor planten en dieren als zij langere tijd in aanraking komen met lithium in zoet water. Voor een korte blootstelling berekent het RIVM een maximale concentratie van 210 microgram per liter als veilige waarde.

Het is niet mogelijk om met de methode die voor zoet water is gebruikt, een realistische concentratie te berekenen die veilig is voor planten en dieren in zeewater. De concentraties die volgens de standaardberekening veilig zouden zijn, zijn namelijk veel lager dan de hoeveelheid die van nature in zout water zit. Het is aannemelijk dat planten en dieren die hierin leven geen last hebben van de natuurlijke concentratie. Het RIVM adviseert daarom uitgebreider onderzoek te doen naar de veilige concentratie van lithium in zout water.

Lithiumverbindingen kunnen bij mensen een effect hebben op de voortplanting. Om die reden is er ook een risicogrens voor oppervlaktewater nodig die aangeeft dat mensen veilig vis uit dat water kunnen eten. Op basis van de beperkte gegevens die er zijn, verwacht het RIVM dat de voorgestelde risicogrens van 11 microgram per liter water ook veilig is voor de mens. Meer onderzoek is nodig om deze conclusie steviger te onderbouwen.

Abstract

The amount of lithium being mined has increased over the years. This is mainly because of a rise in demand for batteries, for example for electric bicycles and cars. Lithium can end up in the environment during mining, end-product manufacturing and waste processing. It can also end up in surface water, where it can be harmful to aquatic plants and animals.

The Netherlands currently has no scientifically supported standard for the safe concentration of lithium in surface water. As a result, the risks of lithium for aquatic plants and animals cannot be assessed properly.

RIVM has therefore determined ‘indicative environmental risk limits’ for lithium in freshwater and seawater. Indicative environmental risk limits are derived in a short period of time to quickly provide information about potential risks. The Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) can use these limits to set ‘indicative water quality standards’. The indicative water quality standards are intended for licensing authorities.

RIVM has calculated that a concentration of 11 micrograms per litre of water is safe for plants and animals in freshwater that are exposed to lithium for a longer period. For short-term exposure, RIVM has calculated that a maximum concentration of 210 micrograms per litre is safe.

It is not possible to calculate a realistic, safe concentration for plants and animals in seawater with the method used for freshwater. The concentration that would be safe according to the standard methodology used is lower than the amount of lithium naturally found in seawater. It is likely that plants and animals in seawater are not negatively affected by the natural concentration of lithium present. RIVM therefore recommends conducting more extensive research to determine the safe concentration of lithium in seawater.

Lithium compounds can have an effect on human reproduction. For that reason, a risk limit for surface water is needed to indicate whether people can safely eat fish from the relevant body of water. Based on the limited data available, RIVM expects that the proposed concentration of 11 micrograms per litre of water is also safe for humans. More research is necessary to substantiate this conclusion more firmly.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
622 kb