Indicators to monitor the transformation towards the Right Care in the Right Place: a Delphi study

Indicators to monitor the transformation towards the Right Care in the Right Place: a Delphi study

Go to abstract

Samenvatting

De zorg staat steeds meer onder druk. Dit komt onder meer door personeelstekorten, vergrijzing en stijgende zorgkosten. Een manier om deze problemen op te vangen, zijn veranderingen in de organisatie van zorg en ondersteuning om vaker de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JZOJP) te krijgen. Het doel van dit veranderproces is zorg voorkomen (preventie), verplaatsen naar de juiste hulpverlener, of vervangen, bijvoorbeeld door digitale zorg. Dit gebeurt lokaal, regionaal en landelijk.

De bedoeling van JZOJP is om te zorgen dat mensen kunnen blijven doen wat ze belangrijk vinden. Het is hiervoor onder meer nodig dat verschillende organisaties, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, samenwerken. Bijvoorbeeld door mensen met schulden die bij de huisarts komen ook door te verwijzen naar de schuldhulpverlening. Of de juiste hulp te regelen voor ouderen die herstellen na een operatie.

Er zijn al veel initiatieven ontstaan voor JZOJP in verschillende regio’s in Nederland. Het RIVM onderzoekt in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wat nodig is om de verandering naar JZOJP verder te brengen. Het RIVM onderzocht op welke onderwerpen dit veranderproces het beste kan worden gevolgd, en of daarvoor nog nieuwe informatie nodig is. Hieruit bleek onder meer dat er voor veel onderwerpen nog geen (goede) gegevens (indicatoren) beschikbaar zijn om de voortgang te kunnen meten. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vertrouwen tussen professionals en de samenwerking tussen organisaties.

In totaal hebben veertig medewerkers van zorg-, welzijns-, en kennisorganisaties meebeslist hoe de verandering naar JZOJP moet worden gemeten. Eerst werd een groep deelnemers het met elkaar eens welke onderwerpen hiervoor allemaal belangrijk zijn. Hieruit zijn de 25 belangrijkste onderwerpen gekozen. Enkele voorbeelden zijn hoe inwoners hun eigen gezondheid ervaren, de uitwisseling van digitale gegevens tussen zorgverleners en met patiënten, en de zorgkosten. Daarna koos een groep deelnemers voor elk onderwerp uit een lijst van bestaande indicatoren de meest relevante; de basislijst. Tot slot heeft een groep deelnemers een wensenlijst met indicatoren voor de toekomst gemaakt, zodat er voor alle belangrijke onderwerpen goede indicatoren kunnen zijn.

Abstract

The pressure on our healthcare system is increasing. Amongst other things, this is due to increasing staff shortages, an ageing population and rising costs. One way to address these issues is to implement changes in the organisation of healthcare and support services such that the Right Care in the Right Place is provided more often. The goals of this transformation are to avoid unnecessary care (prevention), relocate care (to the right service provider) and organise care or support services differently (replacement), for instance in the form of eHealth (digital care) in order to achieve the Triple Aim. This health systems transformation takes place locally, regionally and nationally.

The ultimate goal of such a transformation towards health and well-being systems is to ensure people can continue to do what they value most. Hereto, it is required that different organisations in healthcare, public health, the social domain and community services, work together, for example by referring people in debt who reach out to their general practitioner to debt counselling as well or by organising the right support for elderly people who are recovering at home after surgery.

Many initiatives in the context of Population Health Management have emerged in different regions in the Netherlands. The Ministry of Health, Welfare and Sport commissioned the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to investigate what is needed to take the next step in the transformation towards the Right Care in the Right Place. RIVM investigated on which elements of the transformation indicators should focus, and whether new information is needed to use these indicators. For many important elements, it concluded that insufficient data is available in order to properly monitor its progress. This was mostly the case for process elements, for example, mutual trust between professionals and cooperation between organisations.

In total, 40 employees of organisations in healthcare, public health, the social domain, community services and knowledge institutes helped decide how the transformation towards the Right Care in the Right Place should be monitored. First, a group of participants agreed on the key elements to be monitored. The 25 most important elements were prioritized, including how citizens experience their health, the exchange of digital patient data between professionals and with patients, and the cost of healthcare. Next, a group of participants chose the most relevant indicator from a list of available indicators for each element, arriving at a basic list of indicators. Finally, a group of participants compiled a wish list of indicators that need to be developed in the near future in order to monitor all important elements with the proper indicators.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1819 kb