Indicators for safe work

Indicators for safe work

Go to abstract

Samenvatting

Om het aantal ongelukken tijdens het werk te verminderen, is het belangrijk om te weten hoe veilig arbeid is. Het aantal ernstige arbeidsongevallen kan daar inzicht in geven, maar (on)veilige arbeid is meer dan dat. Denk aan de veiligheidsmaatregelen om ongevallen te voorkomen en aan technologische, organisatorische, en sociale factoren die invloed hebben op veilig werk. Het RIVM heeft daarom in kaart gebracht wat wel en niet bekend is over veilige arbeid in Nederland (indicatoren).

Deze informatie wordt regelmatig verzameld en daarna opgenomen in verschillende databronnen. Het RIVM heeft de eigenschappen en beperkingen van deze bronnen in kaart gebracht. Alle bronnen hebben beperkingen. Vragenlijsten zijn onder meer afhankelijk van de bereidheid van mensen om mee te werken en van hoe goed zij de vragen begrijpen en situaties herinneren. Registratiesystemen zijn onder andere afhankelijk van de bereidheid (van werkgevers) om een gebeurtenis te melden.

De inventarisatie maakt duidelijk dat we veel over veiligheid op het werk weten, maar ook dat kennis ontbreekt. Door de manier waarop we in Nederland informatie verzamelen, zijn data versnipperd en geven ze niet op alle vragen antwoord. Het RIVM raadt daarom onder andere aan om verschillende databronnen in samenhang te analyseren. Hierbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor groepen werkenden die nu weinig in de bestanden zijn terug te zien. Voorbeelden daarvan zijn grenswerkers, arbeidsmigranten en ZZP Zelfstandige zonder personeel (Zelfstandige zonder personeel)’ers.

Het RIVM heeft 11 verschillende databronnen gevonden met daarin 49 verschillende indicatoren. Voorbeelden van een indicator zijn tellingen van het aantal dodelijke arbeidsongevallen in een bepaald jaar en hoe vaak iemand gevaarlijk werk doet.

Een deel van de bronnen is gebaseerd op een registratiesysteem. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) registreert en onderzoekt bijvoorbeeld meldingsplichtige arbeidsongevallen. Andere bronnen zijn gebaseerd op vragenlijstonderzoek onder werkenden in Nederland. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) bijvoorbeeld wordt onderzocht onder welke omstandigheden werknemers werken.

Abstract

It is important to know how safe work is to prevent workplace accidents. The number of serious workplace accidents can offer insight into this, but safe or unsafe workplace conditions are about more than just that. Consider safety measures to prevent accidents, and technological, organisational and social factors that affect occupational safety. RIVM has mapped out what is and is not known about occupational safety in the Netherlands (indicators).

This information is collected regularly and then included in various data sources. RIVM has mapped out the characteristics and limitations of these sources. All sources have limitations. Surveys are, among other things, dependant on the willingness of people to cooperate and how well they understand the questions and remember situations. Registration systems are, among other things, dependant on the willingness of employees and employers to report what happened.

The inventory has shown that we know a lot about workplace safety, but that we are also missing knowledge. Due to the way in which we collect information in the Netherlands, the data is fragmented and does not answer all questions. RIVM recommends analysing different data sources together. When doing so, it is important to devote attention to groups of working people who are not necessarily represented in the data. This could include crossborder workers, labour migrants and freelancers.

RIVM has identified 11 different data sources with 49 different indicators. Examples of an indicator include counts of the number of deadly workplace accidents in a certain year and how often people do dangerous work.

Some of the sources are based on a registration system. The Netherlands Labour Authority (NLA) registers and researches workplace accidents with a notification obligation. Other sources are based on surveys among working people in the Netherlands. For example, the National Workplace Conditions Survey (NEA) by the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research and Statistics Netherlands researches working conditions.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
879 kb