Go to abstract

Samenvatting

De uitstoot van ammoniak is in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014 en voldoet met 127,6 kiloton aan het Europees gestelde plafond. De toename komt vooral doordat in de agrarische sector meer kunstmest is gebruikt. De toename wordt voor een deel afgezwakt door een dalende uitstoot in de varkens en pluimveesector als gevolg van schonere stalsystemen. Verder is de totale uitstoot van ammoniak tussen 1990 en 2015 met terugwerkende kracht naar beneden bijgesteld. Dit komt door nieuwe inzichten in de zogeheten emissiefactoren; daarmee wordt de uitstoot berekend. Zo is vanaf 2008 de jaarlijkse hoeveelheid ammoniak die via kunstmest wordt uitgestoten circa 4 kiloton lager dan eerder was berekend. De inzichten zijn voortgekomen uit een internationale wetenschappelijke review die op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken is uitgevoerd. De emissies van stikstofoxiden, zwaveldioxiden en niet-methaan vluchtige organische stoffen blijven licht dalen. Voor deze stoffen blijft Nederland voldoen aan de gestelde plafonds. Behalve deze stoffen is de uitstoot van koolmonoxide, fijn stof, zware metalen en persistente organische stoffen tussen 1990 en 2015 bijna zonder uitzondering gedaald. Dit komt vooral door schonere brandstoffen, schonere automotoren en door emissiebeperkende maatregelen in de industrie. Dit en meer blijkt uit de Informatieve Inventory Report 2017. Het RIVM analyseert en rapporteert hierin jaarlijks met diverse partnerinstituten de uitstoot van stoffen. Lidstaten zijn hiertoe verplicht. Nederland gebruikt de analyses om beleid te onderbouwen.

Abstract

Increase in ammonia emissions; whole time series adjusted downwards.

In 2015 slightly more ammonia was emitted than in 2014 and the ceiling set by the European Union was met (128 kilotons). It was more because both cattle numbers and fertilizer use increased, whereas low emission housing systems for pigs and poultry partly countered this.

Furthermore, total ammonia emissions between 1990 and 2015 have been adjusted downwards. This is because new insights have been made into the data used to calculate emissions, called emission factors. For example, from 2008 onwards, the annual amount of ammonia emitted by fertilizer use was 4 kilotons lower than previously calculated. The new insights were recommended by an international scientific review, performed at the request of the Minister for Agriculture.

Emissions of nitrogen oxides, sulphur dioxides and non-methane volatile organic compounds continue to decrease slightly; the Netherlands are, therefore, complying with the ceilings in this regard. Besides the substances mentioned above, the report also includes emissions of carbon monoxide, particulate matter, heavy metals and persistent organic pollutants. The emissions of most of these substances have decreased during the 1990 - 2015 period. The downward trend may, in particular, be attributed to cleaner fuels, cleaner car engines and to emission reductions in industry.
This is concluded by the Informative Inventory Report 2017, drawn up by RIVM and partner institutes which collaborate to annually analyse and report emission data. This is obligatory to member states. The analyses are used to support Dutch policy.

Overig

Grootte
6.05MB